แจ้งเปลี่ยนแปลง Url เว็บไซต์ศูนย์วิจัยฯ

เว็บไซต์เดิม http://www.carsr.agri.cmu.ac.th

เว็บไซต์ใหม่ https://www.carsr.agri.cmu.ac.th

 
แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคล xaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง xxxxxx 
เว็บไซต์ ศวทก. ใหม่ 
DSSAT and MWCropDSS 2018 International Training in Thailand 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเว็บคณะเกษตรฯ 
International Conference on Sustainable Agriculture  
  ระบบเกษตรยั่งยืน
เคล็ดไม่ลับและมหัศจรรย์ผัก และมหัศจรรย์ผักพื้นบ้าน UPDATE
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการผลิตผักปลอดสารพิษ UPDATE
ทางเลือกความมั่นคงทางอาหารชุมชนปาเกาะญอ
ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของมะม่วงแก้ว  

  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
องค์ความรู้ชุดดินตัวแทนของประเทศไทย
ระบบภูมิสารสนเทศ "ดินล้านนา" (Web GIS)
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ"ท้องทุ่งไทย ๑.๐" UPDATE    

  ระบบธุรกิจเกษตร
วิสาหกิจชุมชนUPDATE
เกษตรปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย UPDATE
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้สภาพเสี่ยง  

  รายงานการสัมมนาวิชาการ
รวมรายงานสัมมนาระบบเกษตร
Proceedings of the International Conference on
Asian Simulation & Modeling 2007
International Symposium Agribusiness Management
สืบค้นรายงานการวิจัยระบบเกษตร   
ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย
Clean, Green, & Safe Agricultural Farms

 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
กรมวิชาการเกษตร
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


  ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก.) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000   http://www.mcc.cmu.ac.th .
 ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 2 เมษายน พ.ศ.2555