แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสารประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเว็บคณะเกษตรฯ 
International Conference on Sustainable Agriculture  
ประกาศให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร .เกษตรศาสตร์เชิงระบบ" 
การฝึกอบรมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Does Climate Change Move you?  
ศวทก. จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ข้าว - ผัก ปลอดสารพิษ 
การประชุมสัมมนา ศวทก. ประจำปี 2557 
  ระบบเกษตรยั่งยืน
เคล็ดไม่ลับและมหัศจรรย์ผัก และมหัศจรรย์ผักพื้นบ้าน UPDATE
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการผลิตผักปลอดสารพิษ UPDATE
ทางเลือกความมั่นคงทางอาหารชุมชนปาเกาะญอ
ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของมะม่วงแก้ว  

  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
องค์ความรู้ชุดดินตัวแทนของประเทศไทย
ระบบภูมิสารสนเทศ "ดินล้านนา" (Web GIS)
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ"ท้องทุ่งไทย ๑.๐" UPDATE    

  ระบบธุรกิจเกษตร
วิสาหกิจชุมชนUPDATE
เกษตรปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย UPDATE
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้สภาพเสี่ยง  

  รายงานการสัมมนาวิชาการ
รวมรายงานสัมมนาระบบเกษตร
Proceedings of the International Conference on
Asian Simulation & Modeling 2007
International Symposium Agribusiness Management
สืบค้นรายงานการวิจัยระบบเกษตร   
ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย
Clean, Green, & Safe Agricultural Farms

 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
กรมวิชาการเกษตร
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


  ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก.) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000   http://www.mcc.cmu.ac.th .
 ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 2 เมษายน พ.ศ.2555