แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การฝึกอบรมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Does Climate Change Move you?

        เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Does Climate Change Move you? Understanding climate impacts on migration and the concepts, methods, and policies behind them โดยมี รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ได้จัดการประชุมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการเสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มีความเข้มแข็งโดยการบูรณาการงานวิจัยเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการนำความพร้่อมและเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถให้กับนักศึกษาในการศึกษาค้นคว้าเชิงระบบด้านผลกระทบจากสภาวะแวดล้อมภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก ความมั่นคงการดำรงชีพ และการย้ายถิ่น ที่มีความสัมพันธ์ของหลายภาคส่วนในหลายลำดัับชั้น จากชุมชนจนถึงระดับนโยบาย โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก University of Born ประเทศเยอรมนี มูลนิธิรักษ์ไทย และ International Organization for Migration (IOM) ประเทศไทย ที่ได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรร่วมกับ ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ นักวิจัยของศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก.) ผู้มีประสบการณ์ด้านการค้นคว้าวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผลกระทบระบบนิเวศน์เกษตร ณ ห้องประชุมนคร ณ ลำปาง ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  7 กรกฎาคม 2558
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.