แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประกาศให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร .เกษตรศาสตร์เชิงระบบ"

        ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก.) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับทุนสันบสุนการวิจัย "การเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรท้องถิ่น เพื่อการจัดการการผลิตทางเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดน่าน" เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งในการสนับสนุนศักยภาพทางการศึกษาให้แก่่ผู้ที่มีถิ่นฐานภูมิลำเนาในจังหวัดน่าน เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้สนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของจังหวัดน่านต่อไป ประเภททุน: ทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท นานาชาติ หลักสูตร "เกษตรศาสตร์เชิงระบบ" (การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) ระยะ 2 ปี จำนวน 2 ทุนๆละ 400,000 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร: - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม - มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษที่เพียงพอสำหรับการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ - มีความสนใจทางด้านการพัฒนาเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน - ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานในการทำงานร่วมกับชุมชน กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาพิเศษ - ในกรณีที่ผู้ขอรับทุนที่ผ่านคุณสมบัติมากกว่าจำนวนทุนที่กำหนดไว้ จะให้การพิจารณาผู้สมัครที่มีถิ่นฐานในจังหวัดน่านเป็นอันดับแรก เงื่อนไขการขอรับทุน: - ช่วยงานวิจัยของโครงการฯ ในฐานะนักศึกษาผู้ช่วยวิจัยในระหว่างที่ทำการศึกษา - มีความสนใจที่จะทำการศึกษาวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อที่สอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการฯ รายละเอียดการติดต่อ: ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Email: panomsakp@gmail.com panomsak.p@cmu.ac.th Phone: 0815317173


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  7 สิงหาคม 2558
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.