หน้าหลัก | รายงานสัมมนาระบบเกษตร | ผู้ดูแลระบบ


รายงานการสัมมนาระบบการทำฟาร์ม ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2539
ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
   
         


   
หน้า
แนวทางการเข้าสู่การเกษตรยั่งยืนในระบบเกษตรนิเวศน์ที่ใช้ความหลากหลายของชีวภาาพให้เป็นประโยชน์ (565Kb)
3-15
อภิพรรณ พุกภักดี.
การประเมินการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับภูมิทัศน์ของชุมชนบนที่สูง (593Kb)
16-31
เมธี เอกะสิงห์, เบญจพรรณ ชินวัตร, ถาวร อ่อนประไพ และ พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์.
แนวทางแบบผสมผสานเพื่อสร้างทางเลือกของเกษตรกรรมแบบแผ้วถางและเผาสำหรับชุมชนปาเกาะญอบนที่สูง (700Kb)
32-47
พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ และ สุพร อำมฤคโชค.
แบบจำลองการปลูกข้าวอย่างง่ายกับการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (357Kb)
48-58
หัสไชย บุญจูง และ Shu Fukai.
การรักษาดุลยภาพธาตุอาหารในระบบการผลิตพืชไร่: กรณีศึกษามันสำปะหลังและอ้อย (219Kb)
59-66
วิทยา ตรีโลเกศ, อนันต์ พลธานี, วิริยะ ลิมปินันท์, แสวง รวยสูงเนิน และ อารันต์ พัฒโนทัย.
การให้น้ำทางใต้ผิวดินแบบร่องเปิดสำหรับปลูกพืชไร่ระบบปลูกพืชในสภาพดินนา เขตชลประทานภาคกลาง (668Kb)
67-87
เจริญ ท้วมขำ.
การเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โครงการศึกษาพัฒนาห้วยทราย (317Kb)
88-97
ประวิทย์ ทับทิมอ่อน.
การวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรมพื้นที่เป้าหมาย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (588Kb)
98-116
ประสงค์ วงศ์ชนะภัย, รัศมี คีรีทวีป, อุชนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์, พูลสวัสดิ์ อาจละกะ และ สันติ บำรุงธรรม.
ความต้องการเทคโนโลยีของเกษตรเพื่อการปลูกอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษา: ระบบการผลิตอ้อยที่บ้านหนองบัวบาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (869Kb)
117-138
แสวง รวยสูงเนิน และ วิริยะ ลิมปินันท์.
ขั้นตอนการพัฒนาระบบวนเกษตรซึ่งมีไม้ผลเป็นฐานบนที่ดอนอาศัยน้ำฝน (615Kb)
139-153
ธวัชชัย รัตน์ชเลศ และ พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ.
ระบบพืชผสมผสานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรดินบนที่สูงจังหวัดเชียงราย (283Kb)
154-159
ธนวัฒน์ รัตนถาวร, ณัฐวุฒิ ภาษยะวรรณ, บรรจงศักดิ์ ภักดี และ ประภานุวรรณ ยาวิชัย.
เงื่อนไขของเกษตรกรในการผสมผสานต้นไม้ในระบบการทำฟาร์มที่จังหวัดขอนแก่น (616Kb)
160-173
ปัทมา วิตยากร, วิไลวัจน์ กฤษณะภูติ และ นิตยา เมืองสนธ์.
การคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาในนาข้าวโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (545Kb)
174-185
เมธี เอกะสิงห์, พรวิไล ไทรโพธิ์ทอง และ ชัยวัฒน์ ไชยคุปต์.
การคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมกับเกษตรกรในเขตภาคใต้ตอนบน (Kb)
186-195
พัฒน์ วิบูลย์เจริญผล.
การศึกษาพัฒนาอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในเชิงระบบ ณ กิ่งอำเภอเชียงรุ้ง จ. เเชียงราย (174Kb)
196-200
สมบูรณ์ โกมลนาค.
การพัฒนาระบบเกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มทะเลสาบสงขลา (875Kb)
201-220
สำราญ สะรุโณ และ ไพโรจน์ สุวรรณจินดา
ผลของสารสกัดจากสะเดา สารเชื้อแบคทีเรียและการปลูกผักชีเป็นพืชร่วมในการควบคุมแมลงศัตรูคะน้า (373Kb)
221-228
ปราโมทย์ พรสุริยา และ พรทิพย์ พรสุริยา.
ระบบการผลิตพืชผักบนที่สูงจะลดการใช้สารเคมีได้อย่างไร (653Kb)
229-241
พงศ์พันธุ์ จึงอยู่สุข.
แนวทางการผลิตส้มโชกุนอนามัยสวนเพชรลานนา (165Kb)
242-246
ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์.
การจัดทำทางเลือกเพื่อสนับสนุนแผนการผลิตของเกษตรกรภาคเหนือตอนบน (558Kb)
247-261
สุมิตรา ปิ่นทองคำ และ สุวิทย์ ปิ่นทองคำ.
การพัฒนาอาชีพการเกษตรในโครงการพัฒนาจังหวัดชัยนาท (473Kb)
262-274
วิโรจน์ ชลวิริยะกุล และ สมโภชน์ ศิริรัตน์.
การพัฒนาอาชีพการเกษตรในโครงการพัฒนาจังหวัดชัยนาท (875Kb)
275-281
อนันต์ พลธานี, วิทยา ตรีโลเกศ และ สมใจ ศรีหล้า.
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : ยุทธวิธีทางเลือกเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ (785Kb)
282-296
อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ.
การมีส่วนร่วมของชัยพร พรหมพันธุ์ ในการพัฒนาเทคนิคการใช้สารสมุนไพรสูตรสะเดาควบคุมแมลงศัตรูข้าวสู่ระบบการทำนาแบบปล่อย (608Kb)
298-307
พงศ์พันธุ์ จึงอยู่สุข.
ผลกระทบการทำงานนอกฟาร์มต่อการปรับระบบการเกษตร (723Kb)
308-323
วีระ ภาคอุทัย และ นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์.
Natural resources management knowledge bases: Regional cooperation through the FARM programme (346Kb)
324-332
Stainburn, M., J. M. Dixon, R. Mandy and J. Van de Pol.
เทคโนโลยีการปลูกถั่วเหลืองโดยไม่ไถพรวนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (346Kb)
333-340
ณัฐ เทศัชบุตร, มรกต อักษรสวาสดิ์, เชิดชาย สมิโตบล, บุญโฮม ชำนาญกุล, ชุมพล มีจันทร์ และ บรรจง หาญจิต.
วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืช: การหว่านข้าวผสมถั่วเขียว (179Kb)
340-345
จารุวัฒน์ ภูมิธิ, ชาญวิทย์ ลุศนันท์, สุขุม ขวัญยืน, เศรณี วงศ์คำจันทร์ และ ศุภชัย อภิชัย.
ความหลากหลายทางชีวภาพ: กรณีศึกษาที่ศรีษะอโศก สวนสมุนไพร (335Kb)
346-350
นิรันดร์ ทองพันธุ์, วิทยา ศรีทานันท์, วีระพล เพชรอาวุธ, พรทิพย์ แพงจันทร์, เรืองชัย คงศรี, สมชัย เจษฎาพรพันธ์, ประภัสสร แผ่นแก้ว, ณัฏฐพงศ์ ผลดี, ทรงศักดิ์ กัลปดี และ ผจรจิตร์ นวลผิว.
โครงการเกษตรผสมผสานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการร่วมระหว่างภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร (96Kb)
351-352
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ กรมวิชาการเกษตร.
การรักษาดุลยภาพธาตุอาหารในระบบการผลิตพืชไร่: กรณีศึกษามันสำปะหลังและอ้อย (219Kb)
353-357
อรรถชัย จินตะเวช, ถาวร อ่อนประไพ, ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา, สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์, เฉลิมพล ไหลรุ่งเรือง, นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต, บุญมี ศิริ, ทินกร กลมสะอาด, ปรีชา พรามหมณีย์ และ ผาสุข ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์.
การวินิจฉัยระบบสังคมเกษตรกรรม กิ่งอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา (749Kb)
358-374
สมยศ ทุ่งหว้า.
มุมมองของระบบเกษตรกรรมในศตวรรษหน้า (759Kb)
375-387
ชนวน รัตนวราหะ, เจริญ สุขนันตพงษ์, อรันต์ พัฒโนทัย, กิติ วิฑูรวิทย์ลักษณ์, วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร และ จรัญ จันทลักขณา
ภูมิปัญญาชาวบ้านกับเกษตรกรรมแผนใหม่ : มุมมองที่หาคนมอง (426Kb)
388-396
พระครูพิทักษ์นันทคุณ, สุรพล ดวงแข, กำราบ พานทอง, วีรวรรธ์ ธีระประศาสน์, พูลจิตต์ กาลพัฒน์, สมศักดิ์ สุขวงศ์
ทฤษฎีใหม่ วิธีปฏิบัติของเกษตรกรที่เป็นเจ้าของที่ดินจำนวนน้อย (165Kb)
397-400
วิวัฒน์ ศัลยกำธร.
มุมมองของระบบเกษตรกรรมในทศวรรษหน้า (807Kb)
401-420
เจริญ สุขนันตพงศ์.