หน้าหลัก | รายงานสัมมนาระบบเกษตร | ผู้ดูแลระบบ


รายงานการสัมมนาระบบการทำฟาร์ม ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2527
ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
 
 
 
   
         


   
หน้า
แนวคิดและพัฒนการของงานวิจัยระบบการทำฟาร์ม (1,343Kb)
1-25
อารันต์ พัฒโนทัย
Farming systems research: The need for a practical approach (286Kb)
26-30
Harrington, L. W.
การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการทำฟาร์มในโครงการพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน บริเวณโครงการชลประทานน้ำอูน จังหวัดสกลนคร (771Kb)
31-60
วิชัย สงวนไพบูลย์, ณัฐวุฒิ ภาษยะวรรณ, สรรค์สนธิ บุญโยทยาน และ เชิดชาย องค์ศิริวิทย์.
โครงการชลประทานขนาดเล็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับการวิจัยและพัฒนาระบบการทำฟาร์ม (517Kb)
61-70
นุกูล ทองทวี.
โครงการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน (218Kb)
71-74
สมศักดิ์ เขตสมุทร.
โครงการพัฒนาการปศุสัตว์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (676Kb)
75-89
สุพจน์ ศรีนิเวศน์ และ จันทรา กอนันทา.
การวิจัยและการพัฒนาระบบการทำฟาร์มในพื้นที่เขตใช้น้ำฝนตามโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรภาคเหนือ (389Kb)
90-104
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
โครงการการพัฒนาการเกษตรอาศัยน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (400Kb)
105-113
แววจักร กองพลพรหม.
Some experiences in implementing a rainfed farming systems project in Thailand (544Kb)
114-126
Pantastico, Ed. B., D. Chandrapanya, P. Suwanjinda, N. Thaipanich, and S. Pimsarn.
งานวิจัยและพัฒนาระบบการทำฟาร์ม (389Kb)
127-135
ดำเกิง จันทรปัญญา และ ไพโรจน์ สุวรรณจินดา.
โครงการเปลี่ยนพันธุ์ข้าว (555Kb)
136-147
นคร แสงปลั่ง.
หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า โครงการพัฒนาอาชีพ อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา (203Kb)
148-151
อาวุธ วณิชาติ.
แผนการดำเนินงานปี 2527 โครงการวิจัยระบบการทำฟาร์ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (102Kb)
152-154
เทอด เจริญวัฒนา.
Proposal of methodology to improve limiting factors of rice cropping systems in Sathing Phra agrarian system (549Kb)
155-164
Crozat, Y. and P. Chitapong.
พัฒนาการของงานวิจัยระบบการเกษตร โครงการศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (554Kb)
165-173
เมธี เอกะสิงห์ และ พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ.
Issues in developing and implementing a farming systems research program (2,266Kb)
183-209
Rohrbach, D.
An overview of farming systems research (1,177Kb)
210-224
Zandstra, H. G.
Institutionalizing a FSR/E approach: NERAD case study (791Kb)
225-232
Alton, C.
Farming systems research: Issues in research strategy and technology design (1,114Kb)
233-243
Byerlee, D., L. W. Harrington, and D. L. Winkelmann.
Farming systems research and development: Guidelines for developing countries (747Kb)
244-252
Shaner, W. W., P. F. Philipp, and W. Schmehl.
Farming systems research and development (218Kb)
253-255
Hildebrand, P. E. and R.K.Wangh.