หน้าหลัก | รายงานสัมมนาระบบเกษตร | ผู้ดูแลระบบ


รายงานการสัมมนาระบบการทำฟาร์ม ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2528
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
   
         


   
หน้า
Introduction to Farming Systems Research and Extension (542Kb)
1-28
อารันต์ พัฒโนทัย.
An overall framwork of Asian farming systems research program (673Kb)
29-52
Carangal, V. R.
การใช้วิธีการวิเคราะห์ระบบเกษตรนิเวศน์เพื่อศึกษาสภาพพื้นที่และระบุปัญหาสำหรับการวิจัย (543Kb)
53-76
เมธี เอกะสิงห์ และ พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ.
การใช้เทคนิคการประเมินสภาวะชนบทแบบเร่งด่วน (Rapid Rural Appraisal) ในการศึกษาสภาพพื้นที่ (572Kb)
77-99
สุเกสินี สุภธีระ.
Farming systems research design (431Kb)
100-119
Arsenio, D. C.
Efficient site description, technology design and evaluation, guidelines for on-farm research with a farming systems perspective (OFR/FSP) (1,328Kb)
120-164
Van Der Veen, M. G.
Social Science studies in farming systems: Farmer participation and the role of agricultural extension (559Kb)
165-183
Compton, J. L.
Agricultural systems research in Asia: A comparative discussion of human ecology, agroecosystems research and cropping systems research (533Kb)
184-203
Gibbs, C. J. N.
งานวิจัยและพัฒนาระบบการทำฟาร์มของสถาบันวิจัยการทำฟาร์ม (272Kb)
204-215
ดำเกิง จันทรปัญญา.
โครงการเกษตรในเขตใช้น้ำฝน (520Kb)
216-235
นิชัย ไทพาณิชย์, ไพโรจน์ สุวรรณจินดา, หัสไชย บุญจูง, ประสงค์ วงศ์ชนะภัย และ ดำเกิง จันทรปัญญา.
โครงการวิจัยระบบฟาร์มผสมผสานพืชและสัตว์ (ประเทศไทย) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (310Kb)
236-251
ณัฐวุฒิ ภาษยะวรรณ, เฉลิมเกียรติ สายสูง, วัชรินทร์ บุญภักดี และ บุญธรรม พรหมณี.
Cropping systems development as a component of the farming system approach in the northeast rainfed agricultural development (NERAD) project: Process and lessons learned (659Kb)
252-279
Craig, I. A.
โครงการวิจัยและพัฒนาการเกษตรน้ำฝน (189Kb)
280-287
พิศิษฐ์ สิทธิวงศ์.
สรุปผลการดำเนินงานโครงการสาธิตการเกษตรในเขตใช้น้ำฝน (244Kb)
288-297
พิศิษฐ์ สิทธิวงศ์ และ สุรศักดิ์ ทองเพียร.
Conservation farming systems in TAWD project (692Kb)
298-324
Ryan, K. T., J. Brigatti, S. Ratchadawong and S. Boonchee.
งานวิจัยระบบการทำฟาร์มของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (321Kb)
325-338
พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ.
งานวิจัยระบบการทำฟาร์มของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (636Kb)
339-367
เทอด เจริญวัฒนา.
งานวิจัยระบบการปลูกพืชมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (259Kb)
368-379
อิสรา สุขสถาน และ อภิพรรณ พุกภักดี.
Rubber-base cropping systems (273Kb)
380-391
Laosuwan, P. and P. Sripana.
Some methodological features and recent advances in the Thai-French farming systems research project carried out in the Songkhla lake basin southern Thailand (548Kb)
392-407
Chitapong, P. and Y. Crozat.
Focus on the southern Thailand (220Kb)
408-418
Boonjung, H., P. Chotikunta, P. Suwanjinda and Ed. B. Pantastico.
งานวิจัยการผสมผสานการเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบการทำฟาร์มของสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดกาฬสินธุ์ (136Kb)
419-425
วัฒนะ ลีลาภัทร.
การผสมผสานไม้ป่าในระบบการทำฟาร์มโครงการปลูกป่าฟืนชุมชนสำหรับหมู่บ้าน (295Kb)
426-435
เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์.