หน้าหลัก | รายงานสัมมนาระบบเกษตร | ผู้ดูแลระบบ


รายงานการสัมมนาระบบการทำฟาร์ม ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2529
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
   
         


   
หน้า
Practical steps for setting research priorities in on-farm experiment (544Kb)
1-22
Harrington, L. W.
แนวคิดบางประการในการวิจัยและพัฒนาระบบการทำฟาร์มแบบผสมผสานในชนบท (574Kb)
23-33
อารันต์ พัฒโนทัย.
A cropping system technology development process: The NERAD experience (568Kb)
34-53
Craig, I. A., W. Wattanabhuti, C. Sukapong and S. Suratiku.
ระบบการปลูกพืชเพื่อการอนุรักษ์บนที่ดอนในเขตภาคเหนือของประเทศไทย (412Kb)
54-68
สวัสดี บุญชี, ไชยสิทธิ์ เอนกสัมพันธ์ และ นอร์แมน วิลเลียมส์.
Integration of farm, nonfarm enterprises and off-farm work for rural development on irrigated farms in northeast Thailand: A linear programing model (892Kb)
69-98
Priebprom, S.
The realities of conducting an RRA in a national agricultural program (271Kb)
99-106
Alton, C., U. Pisone and C. Prasatsri.
เศรษฐกิจการเกษตรในเขตพื้นที่ศักยภาพของที่ดินและช่วงฝนเพื่อการเกษตร (730Kb)
107-134
สุพัฒน์ วิรัตน์พงษ์ และ สุรศักดิ์ ทองเพียร.
การใช้ประโยชน์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตรในงานวิจัยและพัฒนาระบบการทำฟาร์ม (350Kb)
135-144
เมธี เอกะสิงห์ และ สุนทร บูรณะวิริยะกุล.
เขตเศรษฐกิจ (36Kb)
145-145
บุญธรรม พรหมณี.
ผลและประโยชน์ของการวิเคราะห์พื้นที่ในการถ่ายทอดวิธีการปลูกถั่วลิสงหลังนาในจังหวัดขอนแก่น (443Kb)
146-158
อรรถชัย จินตะเวช.
The design of technical improvement in farming systems research: Features of a methodology based on the variability of the technial itineraries performed by farmers (727Kb)
159-182
Crozat, Y. and P. Chitapong.
การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่จะนำไปวิจัยและทดสอบ: กรณีระบบของบ้านบอน (294Kb)
183-191
พงษ์ชาญ ณ ลำปาง.
ศักยภาพของวัสดุเศษเหลือจากระบบการปลูกพืชที่มีข้าวเป็นหลักสำหรับการผลิตโค-กระบือ (381Kb)
192-203
นิรันดร โพธิกานนท์, อิทธิพล แสงโชติ และ บุญเสริม ชีวะอิสระกุล.
การวางแผนฟาร์มโดยการนำระบบการปลูกพืชมาใช้ในจังหวัดร้อยเอ็ด (95Kb)
204-206
บุญธรรม พรหมณี.
กระบวนการตัดสินใจเลือกระบบพืชของเกษตรกร: กรณีศึกษาที่ราบลุ่มเชียงใหม่ (760Kb)
207-230
เบญจพรรณ ชินวัตร, พิชิต ธานี และ จามะรี พิทักษ์วงศ์.
Some practical problems in farming systems research (147Kb)
231-234
Mackay, K.
การทดสอบรูปแบบการผลิตพืชอุตสาหกรรมในระบบการปลูกพืชครบวงจรพื้นที่โครงการชลประทานน้ำอูน จังหวัดสกลนคร (337Kb)
235-247
วิชัย สงวนไพบูลย์, สรรค์สนธิ บุญโยทยาน และ ณัฐวุฒิ ภาษยะวรรณ.
ระบบการปลูกพืชสภาพน้ำฝนในเขตนิเวศเกษตร (269Kb)
248-256
วิชาญ วอทอง, สุวรรณ หาญวิริยะพันธุ์, ชาญชัย อ่อนสอาด, เฉลิม สุขพงษ์, ไพโรจน์ สุวรรณจินดา, ประชา เดือนดาว และ ดำเกิง จันทรปัญญา.
ศึกษาการจัดระบบการปลูกพืชในนาเกษตรกรเขตชลประทาน จ. แพร่ (488Kb)
257-272
วิษณุ บุญยิ่ง, มรกต อักษรสวาสดิ์, รัศมี คีรีทวีป, สุรพล รอดสมัย, ราตรี ปณิธานะรักษ์, บุญศรี อินทรประชิต และ ชุมพล มีจันทร์.
การศึกษาระบบการทำฟาร์มแบบผสมผสานในเขตชลประทานจังหวัดชัยนาท (855Kb)
273-298
วิโรจน์ ชลวิริยะกุล, จรัญชัย แพงตาวงศ์ และ ไพฑูรย์ พลสนะ.
วัฏจักรของระบบการทำฟาร์มแบบผสมผสานโดยใช้เป็ดเป็นกิจกรรมหลัก (296Kb)
299-307
ดนัย ไทพาณิชย์.
Comparative economics of rice-fish culture and rice-only cultivation in an irrigated area of Ubon province, northeastern Thailand after one year (746Kb)
308-316
Sollows, J. D. and N. Thongpan.
ผลกระทบของการประมงต่อระบบการทำฟาร์ม: กรณีตัวอย่างบ้านหินลาด จังหวัดขอนแก่น (546Kb)
317-335
กนก ผลารักษ์ และ ประพาส นวนสำลี.
Collaborative research on rice-based farming/ cropping systems in asia: Progress report 1985 (746Kb)
336-361
Carangal, V. R.
ผลการทดสอบวิธีการปลูกถั่วลิสงหลังนาร่วมกับเกษตรกร ประสบการณ์ของโครงการวิจัยระบบการทำฟาร์ม (284Kb)
362-370
อรรถชัย จินตะเวช และ อารันต์ พัฒโนทัย.
ผลกระทบทางตรงและทางอ้อมของระบบการปลูกพืชและชลประทานต่อโครงสร้างเศรษฐกิจการศึกษาเฉพาะกรณีของ Iloilo, Phlippines (818Kb)
371-393
วุฒิ หวังวัชรกุล.
เกษตรกรอีสานใช้เวลาอย่างไร: กรณีศึกษาสำหรับการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ (412Kb)
394-406
นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์.
อิทธิพลของการบุกเบิกพัฒนาพื้นที่และระบบการปลูกพืชต่อการชะล้างพังทลายของดิน (469Kb)
407-421
สวัสดี บุญชี, สนั่น เผือกไร และ ณรงค์ ชินบุตร.
การศึกษาระบบการปลูกพืชบนที่ดอน (416Kb)
422-434
อุทิศ เตจ๊ะใจ, นันท์ ไกรฤกษ์ และ นอร์แมน วิลเลียมส์.
การศึกษาสมบัติฟิสกส์บางประการของดินนาลุ่มภายใต้ระบบการปลูกพืชต่างๆ (342Kb)
435-446
สมชาย องค์ประเสริฐ และ นงลักษณ์ ปูรณะพงษ์.
การขยายการผลิตขั้นทดลองในพื้นที่เป้าหมายของโครงการเกษตรในเขตน้ำฝน (638Kb)
447-462
ไพโรจน์ สุวรรณจินดา, นิชัย ไทพาณิชย์, สุวรรณ หาญวิริยะพันธุ์, หัสไชย บุญจูง, วิชาญ วอทอง, ประชา เดือนดาว, สมเพชร กาทุ่ง และ Ed.B.Pantastico.
การส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย: ประสบการณ์ของกรมส่งเสริมการเกษตร (277Kb)
463-469
อนันต์ ลิลา.
On-farm development: The research extension process of palm sugar processing technology (333Kb)
470-481
Thammaratwasik, P., Pichit Vorapanit, P. Sripaiboon, C. De Gualmyn and P. Chaisiripan.
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในท้องที่ 3 หมู่บ้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (595Kb)
482-496
สุจินต์ สิมารักษ์.
Women in rice farming systems: Perspective plan for research (570Kb)
497-513
Castillo, G.
แนวคิดบางประการในการประสานงานระหว่างวิจัยและส่งเสริมในการวิจัยและพัฒนาระบบการทำฟาร์ม (574Kb)
514-529
อารันต์ พัฒโนทัย.