หน้าหลัก | รายงานสัมมนาระบบเกษตร | ผู้ดูแลระบบ


รายงานการสัมมนาระบบการทำฟาร์ม ครั้งที่ 7
ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2533
ณ โรงแรมวังใต้ จ. สุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
 
 
 
   
         


   
หน้า
บรรยายพิเศษ เรื่องการเกษตรในปัจจุบันและอนาคต (269Kb)
17-23
อนันต์ ดาโลดม
บรรยายพิเศษ เรื่อง การทำการเกษตรอย่างมีระบบในสายตาข้าพเจ้า (126Kb)
24-26
อำพล เสนาณรงค์
การเกษตรยั่งยืนและงานวิจัยระบบการทำฟาร์ม (862Kb)
27-46
อารันต์ พัฒโนทัย.
การประเมินผลกระทบของงานวิจัยระบบการทำฟาร์ม (447Kb)
49-60
เบญจพรรณ ชินวัตร
ระบบถั่วเขียว-ข้าว: ใช้แนวทางการวิจัยระบบการทำฟาร์ม (914Kb)
61-91
นิชัย ไทพาณิชย์, ไพโรจน์ สุวรรณจินดา, ประชา เดือนดาว, ประสงค์ วงศ์ชนะภัย และ สมเพชร กาทุ่ง.
เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดที่เหมาะสมสำหรับเกษตรในจังหวัดศรีษะเกษ (423Kb)
92-109
อัจฉรา จิตตลดากร และ สุพจน์ เฟื่องฟูวงค์.
บทบาทสตรีในกิจกรรมเกษตรของครัวเรือนและการตัดสินใจ (646Kb)
92-109
อาแว มะแส.
ประสบการณ์ 5 ปีของการใช้วิธีการวิเคราะห์กระบวนการสร้างผลผลิตของข้าวเพื่อการวินิจฉัยปัญหาในระดับไร่นาของเกษตรกร (381Kb)
110-122
อภินันท์ กำนัลรัตน์.
Generation of standard data on yield elaboration process in the variety of rice RD7 in southern Thailand, Examples of their use for analysing the management of this crop in farming condition (511Kb)
123-141
Le Gouis, B. and R. Apakupakul.
การศึกษาเขตนิเวศวิทยาการเกษตรในระบบเกษตรกรรมลุ่มน้ำแม่กลองด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียม SPOT (447Kb)
142-153
พงสันต์ ศรีจันทร์, G. Trebuil และ Betrand Galtier.
บทเรียนจากการทดสอบและขยายผลของการปลูกถั่วลิสงหลังนาโดยไม่อาศัยน้ำชลประทาน (674Kb)
154-167
วิเชียร เกิดสุข
การพัฒนาระบบการใช้ปุ๋ยพืชสดในนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยวิธีวิจัยระบบการทำฟาร์ม (1,466Kb)
168-185
จิรวัฒน์ เวชแพศย์, Dennis Garrity, Wilhelmino Herrera, วีณา เมฆวัฒนากาญจน์ และ นิรันดร์ ทองพันธุ์.
ประมงหลังบ้าน: เพิ่มอาหารโปรตีนของชนบทอีสาน (484Kb)
191-203
กนก ผลารักษ์, สุจินต์ สิมารักษ์, ประพาส นวนสำลี และ สุเธียร นามวงศ์.
การเลี้ยงปลาในนาข้าวในระบบการเกษตร (387Kb)
204-216
ประจง สุดโต.
กรณีศึกษาเรื่อง เงื่อนไขของการขยายผลและการยอมรับการเลี้ยงปลาในนาข้าวพื้นที่โครงการพัฒนาเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดพิจิตร (568Kb)
217-235
ณัฐวุฒิ ภาษยะวรรณ, บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา, ชูศักดิ์ คชาธาร, ศรีลา ชุมภูวัน, สมเจตน์ สุยานะ, นิวัฒน์ ศุภจิตรานนท์, สมเกียรติ โสภณพงศ์พิทักษ์, น้อมชัย คลี่ฉายา และ โชคชัย ศุภศันทนีย.
การปรับการเลี้ยงปลาในนาข้าวโดยเกษตรกร: วิธีการและเหตุผล (256Kb)
236-243
Sollows, J. D., W. Lelapatra, N. Thongpan and V. Pansila.
การประเมินผลกระทบของงานวิจัยระบบการทำฟาร์ม (447Kb)
244-248
ชาญชัย อ่อนสอาด, พิสมัย พิชิตมาร, นิรันดร์ ทองพันธุ์ และ ศุภวัตร ทิพยรักษ์.
การปลูกพืชไร่และเลี้ยงสัตว์ปี 2530-2531 โครงการพัฒนาพืชภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (418Kb)
249-261
วิบูลย์ วงศ์มาศา.
การเกษตรแบบผสมผสานในเขตชลประทานปัตตานี กรณีศึกษา: แปลงตัวอย่าง 2,000 ไร่ หมู่ที่ 4, 5 ต. กอลำ และหมู่ที่ 4,5 ต. เมาะวาวี อ. ยะรัง จ. ปัตตานี (311Kb)
249-261
สมชาย โพชนุกูล, มนตรี บุญญะยูวะ และ สมจิตต์ ศิขรินมาศ.
การวิจัยเพื่อการส่งสริมระบบป่าไม้เกษตรในเขตพื้นที่ราบเชิงเขา (1,256Kb)
272-285
เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ และ รณกร ตีรกานนท์.
การจัดการดินและน้ำสำหรับถั่วเหลืองฤดูแล้งที่จังหวัดพิจิตร (211Kb)
272-286
เชิดชาย สมิโตบล และ ณัฐ เทศัชบุตร.
การทดสอบไร่นาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีถั่วเหลืองเพื่อเกษตรกรในภาคกลางของประเทศไทย (523Kb)
289-303
อภิพรรณ พุกภักดี, นาถ พันธุมนาวิน, ปรัชญา รอดจากเข็ม และ ผดุงสิทธิ์ อินทร์ชัยญะ.
การจัดการดินและน้ำสำหรับถั่วเหลืองฤดูแล้งที่จังหวัดพิจิตร (211Kb)
304-310
เชิดชาติ สมิโตบล
การศึกษาระดับปัจจัยการผลิตถั่วลิสงที่เหมาะสมต่อการเผยแพร่แก่กสิกร (Kb)
311-320
ไพศาล เหล่าสุวรรณ, สุมาลี สุทธิประดิษฐ์, สุพจน์ แสงประทุม, ธีระพงศ์ จันทรนิยม และ มณฑาทิพย์ หิรัญสาลี.
การใช้วิทยาการแผนใหม่ในระบบนาปี: กรณีข้าวขาวดอกมะลิ 105 (622Kb)
321-336
ปัญจพล บุญชู และ ฉลอง มณีกุล.
Importance of weed infestation in rice in the functioning of agricultural production systems: Case study of a rainfed paddies area in Phattalung province, Southern Thailand (505Kb)
337-353
Le Gouis, G. D., B. Le Gouis and P. Tongkum.
การสำรวจการผลิตหน่อไม้ฝรั่งหน่อเขียวในไร่เกษตรกร ต. ทุ่งขวาง เพื่อกำหนดลำดับความสำคัญของงานวิจัยประยุกต์ (356Kb)
354-363
สมพร ทรัพย์สาร, อตินุช แซ่จิว และ วีณา จิระพรรักษ์.
แบบแผนการปลูกพืชและการปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเพื่อผลผลิตและคุณภาพของผล ผลิตในเขตที่ปลูกข้าวโพดเป็นหลัก (243Kb)
364-372
ชูทิพย์ ชนะเสนีย์, ณรงค์ วุฒิวรรณ และ อำนาจ จันทร์ครุฑ.
แบบแผนการปลูกพืชและการปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเพื่อผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตในเขตที่ปลูกข้าวโพดเป็นหลัก (243Kb)
373-380
สมพร อิศรานุรักษ์
การทดสอบแบบแผนการปลูกพืชในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเป็นหลักที่จังหวัดจันทบุรี (238Kb)
381-388
ผาสุก ทองพูล, วิชาญ วอทอง, สันติ บำรุงธรรม และ สุรพล รอดสมัย.
การศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเพื่ออุตสาหกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี (245Kb)
389-397
วิเชียร ศศิประภา.
การปลูกข้าวสาลีหลังนาปี (371Kb)
398-408
อาลัย มาศจรูญ, ทรรศนะ ลาภรวย, ไพบูลย์ พงษ์สกุล และ นคร แสงปลั่ง.
การศึกษาการปลูกพืชสามพืชในระบบการปลูกพืชที่มีข้าวเป็นหลักในเขตใช้น้ำฝน จังหวัดพัทลุง (229Kb)
409-415
ไพโรจน์ สุวรรณจินดา, ปกรณ์ อุทัยพันธุ์, ทิพย์สุคนธ์ พลชัย, สัมพันธ์ เกตุชู, บุญศรี จุลพูล และ มณฑา สัตพัน.
การศึกษาวัสดุพลอยได้จากการปลูกพืชเป็นอาหารโค (500Kb)
416-430
วิโรจน์ ชลวิริยะกุล, เชษฐพงศ์ นนทพันธ์, หรรษา ฐิติโภคา, ณรงค์ พูลศิลป์, วิชัย ชาลีรินทร์, โสภณ ผดุงศักดิ์, จิระวัชร์ เข็มสวัสดิ์ และ สุพัฒน์ วิรัตน์พงษ์.
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาเพาะเห็ดฟางในระบบการจัดการฟาร์มสำหรับพื้นที่เขตน้ำฝน: กรณีศึกษา อ. บ้านนา จ.นครนายก (Kb)
431-444
บรรจงศักดิ์ ภักดี และ Herman Waibel.
การกระจายการผลิตในระดับไร่นา (256Kb)
445-446
บุญธรรม พรหมณี.
ศึกษาต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสมในระบบการเกษตรที่ดอนอาศัยน้ำฝน (354Kb)
456-466
ศุภชัย บางเลี้ยง, ชนวน รัตนวราหะ, สำเนียง วิริยะศิริ, ชวนชื่น เดี่ยววิไล และ รังสรรค์ คีรีทวีป.
การศึกษาการตอบสนองของเกษตรต่อโปรแกรมวัคซีนแบบปรับใช้เฉพาะพื้นที่: อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และอำเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย (367Kb)
467-475
กนก ผลารักษ์, สุจินต์ สิมารักษ์, ประพาส นวนสำลี และ สุเธียร นามวงศ์.
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของการใช้รถเกษตรกร (อีแต๋น) (Kb)
477-487
สรศักดิ์ ธีระสุขจินดา.
ทัศนคติของนักวิชาการเกษตรต่อการวิจัยระบบการทำฟาร์ม (486Kb)
504-514
ปัญจพล บุญชู.
เจตคติของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาการในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการย่อยจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีต่อรูปแบบการปลูกพืชตามระบบการปลูกพืชในพื้นที่โครงการ (271Kb)
516-523
วีระ ผลประเสริฐ.
การวิเคราะห์พื้นที่ ต. ทรายขาว อ.หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช (711Kb)
539-559
วิสูตร มลิวรรณ, ไพวิทย์ วัฒนาวิทวัส, วินิตา อธิไพริน, สมมาตร ชูแก้ว, ประพันธ์ อรรจนกุล, นิธิ ฤทธิพรพันธุ์, ฉลอง มณีกุล และ อภินันท์ กำนัลรัตน์.
การเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรกรรมและการจำแนกประเภทเกษตรกรในตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (1,255Kb)
560-572
ชัชรี นฤทุม, กิตติ สิมศิริวงษ์, ทิพวัลย์ สีจันทร์, ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, จงเจตน์ จันทร์ประเสริฐ และ G. Trebuil.
เงื่อนไขลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชไร่ก่อนข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (499Kb)
575-587
อนันต์ พลธานี.
การถ่ายทอดเทคโนโลยีถั่วเขียวให้แก่เกษตรกรในโครงการอีสานเขียว (481Kb)
588-602
สมชาย ชาญณรงค์กุล, อภิพรรณ พุกภักดี, นาถ พันธุมนาวิน และ เฉลิมศักดิ์ ประสิทธิสุวรรณ.
การพลิกผืนนาเพื่อเพิ่มรายได้ในเขตอำเภอปากพนัง: กรณีศึกษาหมู่ที่ 6 บ้านเกาะจาก ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (327Kb)
603-612
เติม รักษ์ยศ.
วันสาธิตการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการไร่นา (380Kb)
613-623
โกวิทย์ นวลวัฒน์, อรุณี ปิ่นประยงค์, ฉวีวรรณ มหะเสนีย์, เอื้อ เชิงสะอาด, อนุวัติ พิสัยพันธ์, ประเสริฐ กองกันภัย, ยุทธพงศ์ สภาทอง, วัรัตน์ สมตน, โสภณ ดอกหอม, วราวุธ พันธุ์ศิลา, ชูสิทธิ์ นายอง และ ทศพร มณีรัตน์.
องค์กรกับงานส่งเสริมระบบการทำฟาร์ม กรณีศึกษาบ้านเกาะมุกต์ ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (686Kb)
624-643
วีระศักดิ์ สุวรรณศักดิ์.