หน้าหลัก | รายงานสัมมนาระบบเกษตร | ผู้ดูแลระบบ


รายงานการสัมมนาระบบการทำฟาร์ม ครั้งที่ 8
ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2534
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
   
         


   
หน้า
ความยืนยงของระบบการเกษตรในกระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม (702Kb)
3-12
นิธิ เอียวศรีวงศ์.
ระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อการอนุรักษ์บนพื้นที่ลาดเทสูงในภาคเหนือของประเทศไทย (1,079Kb)
15-34
สวัสดี บุญชี.
ระบบเกษตรถาวรกับโครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน (550Kb)
35-45
วิจิตร ปิยารมย์.
การพัฒนาระบบการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูงลาดชันของเกษตรกรโดยวิธีการปลูกพืชระหว่างแถบไม้พุ่มตามแนวระดับ (568Kb)
46-55
สุพร อำมฤคโชค และ พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ.
Soil dynamic under traditional and alternative cropping systems in the highlands of northern Thailand (543Kb)
56-72
Turkelboom, F., S. Ongprasert, K. V. Look and K. Vlassak.
การเพิ่มอินทรีย์วัตถุเพื่อผดุงผลิตภาพของดินในระบบข้าว-ถั่วเหลืองในที่ราบลุ่มเชียงใหม่ (581Kb)
73-89
แววตา วาสนานุกูล, เมธี เอกะสิงห์, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ และ อำพรรณ พรหมศิริ.
ถาวรภาพของความอุดมสมบูรณ์ของดินนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1,252Kb)
90-111
แสวง รวยสูงเนิน.
ระบบการทำฟาร์มผสมผสาน (591Kb)
112-123
รัศมี คีรีทวีป และ พูลสวัสดิ์ อาจละกะ.
การพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานในบริเวณแหล่งน้ำขนาดเล็ก: กรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (632Kb)
124-139
วิโรจน์ ชลวิริยะกุล, ทวีป สาระศรี, กมล เจริญเกษ และ หรรษา ฐิติโภคา.
วิวัฒนาการและความแตกต่างต่างกันภายในของระบบสังคมเกษตร การผลิตยางพาราบริเวณฝั่งตะวันตกของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (1,703Kb)
140-173
พูลสวัสดิ์ อาจละกะ และ ศิริจิต ทุ่งหว้า.
ปัญหาและโอกาสของระบบเกษตรผสมผสานบนที่ดอนอาศัยน้ำฝน (577Kb)
174-184
ธวัชชัย รัตน์ชเลศ และ พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ.
การผสมผสานการเลี้ยงสัตว์ในระบบการปลูกพืชบนที่ดอนอาศัยน้ำฝน: พืชธรรมชาติที่ใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ (201Kb)
185-190
ธวัชชัย รัตน์ชเลศ.
การประมงหมู่บ้านกับการพัฒนาชนบท (773Kb)
191-206
ปรีชา เธียรเจริญ.
บทบาทของต้นไม้ในระบบวนเกษตร (573Kb)
207-220
มณฑล จำเริญพฤกษ์.
ระบบป่าไม้เกษตรและถาวรภาพในการใช้ที่ดิน (1,440Kb)
221-250
เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์.
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์อิลวิสเพื่อการวางแผนการใช้ที่ดิน (276Kb)
251-259
คำรณ ไทรฟัก.
Establishment of spatial land and water resources database using GIS and remotely sensed data (467Kb)
260-271
Mongkolsawat, C. and P. Thirangoon.
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรการเกษตรระดับจังหวัด (463Kb)
272-298
สุพรรณ กาญจนสุธรรม.
เกษตรกรสตรีกับการจัดตั้งในหมู่บ้านเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระบบการทำฟาร์มผสมผสาน (653Kb)
299-311
นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์ และ วิไลวัจน์ กฤษณะภูติ.
แนวทางการพัฒนาสถาบันเกษตรกร (573Kb)
312-323
สุพัฒน์ วิรัตน์พงษ์.
คปพ. กับการวางแผนและพัฒนาองค์กรเกษตรกรในท้องถิ่น (419Kb)
324-335
พจน์ ชุมศรี และ สันติ อุทัยพันธ์.
การทดสอบระบบการปลูกพืชในไร่นาเกษตรกร (649Kb)
339-354
นิชัย ไทพาณิชย์.
การทดสอบในไร่นาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีถั่วเหลืองและถั่วเขียวแก่เกษตรกร: ความเชื่อมโยงระหว่างการวิจัยและการส่งเสริม (814Kb)
355-373
อภิพรรณ พุกภักดี, ไสว พงษ์เก่า และ อิสรา สุขสถาน.
การทดลองระดับเกษตรกรเพื่อหาวิธีการปลูกและปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งเพื่อเก็บเกี่ยวหน่อเขียวในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (738Kb)
374-392
นพพร สายัมพล.
การวิเคราะห์ผลต่างของผลผลิตถั่วเหลืองที่ปลูก ในนาหลังข้าว จ. เชียงใหม่ (509Kb)
393-409
สุมิตรา ปิ่นทองคำ, อินทรัตน์ เสราดี และ เพ็ญแข นาถไตรภพ.
การวินิจฉัยระดับไร่นาเกี่ยวกับระบบการปลูกผักแบบประณีตเพื่อการส่งออกเพื่อพัฒนาไปสู่ความยืนยงของระบบการทำฟาร์มรายย่อยในอำเภอกำแพงแสน (610Kb)
410-424
ชัชรี นฤทุม, Jean Christophe Castella, ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, กิตติ สิมศิริวงษ์, จงเจตน์ จันทร์ประเสริฐ และ G. Trebuil.
การขยายผลการทดสอบในวงกว้าง (494Kb)
425-436
ประจง สุดโต.
การทดสอบเพื่อการส่งเสริมการใช้ถั่วเขียวพันธุ์ดีในท้องถิ่น (457Kb)
437-448
สมชาย ชาญณรงค์กุล, ชวาลวุฑฒ ไชยนุวัติ และ สมนึก นิ่มละมัย.
On-farm research and extension linkage: A case study from improvement of wood energy systems in palm sugar industry on sathing Phra Penninsula-Southern Thailand (501Kb)
449-462
Singrat, P., K. Tirawat and P. Siripaiboon.
การส่งเสริมและการพัฒนาการจัดการฟาร์มในรูปกลุ่ม กรณีจังหวัดกาญจนบุรี (660Kb)
463-482
เอื้อ เชิงสะอาด, อรุณี ปิ่นประยงค์, ฉวีวรรณ มหะเสนีย์, วิทยา อธิปอนันต์ และ ประเสริฐ กองกันภัย.
ผลกระทบของการขายที่ดินต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในที่ราบลุ่มเชียงใหม่ (836Kb)
485-516
ลักษมี วรชัย และ แสงเดือน สรงประภา.
ระบบการผลิตแบบมีสัญญาผูกพัน: ทางออกของเกษตรกรไทย? (652Kb)
517-527
สมภพ มานะรังสรรค์.
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของระบบนิเวศเกษตรของหมู่บ้านหินลาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (823Kb)
528-552
สุจินต์ สิมารักษ์, สุเกสินี สุภธีระ, มันทนา สามารถ และ วิริยะ ลิมปินันท์.