หน้าหลัก | รายงานสัมมนาระบบเกษตร | ผู้ดูแลระบบ


รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปลูกพืช ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2520
ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
   
         


   
หน้า
บทบาทของการปลูกพืชตลอดปีต่อการพัฒนาการเกษตร (840Kb)
1-24
สมนึก ศรีปลั่ง และ กิติพงษ์ สุเรนทร์รังสิกุล.
การวางแผนการปลูกพืชในเขตชลประทาน (379Kb)
25-37
โอสถ ชาญเวชช์.
แนวทางการจัดระบบการปลูกพืชตลอดปี (272Kb)
38-47
ไพบูลย์ พลสนะ.
โครงการศึกษาระบบการปลูกพืชตลอดปีโดยใช้น้ำบาดาลที่บ้านแป้น จ.ลำพูน (158Kb)
48-55
สุวิทย์ ประสบสุข และ นางลัดดา พิศาลบุตร.
การจัดโปรแกรมปลูกพืชในที่ดอนอาศัยน้ำฝนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระบบการปลูกพืชในนา (443Kb)
56-71
ชัยวัฒน์ หงษ์งาม, นงลักษณ์ สุหร่าย, ประสงค์ โคตมะ และ วิจิตร เบญจศีล.
โครงการระบบการปลูกพืชโดยอาศัยน้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (339Kb)
72-82
เทอด เจริญวัฒนา และ อารันต์ พัฒโนทัย.
การทดสอบระบบการปลูกพืชโดยอาศัยน้ำฝน (253Kb)
83-91
สุทัศน์ ปลื้มปัญญา และ มานพ ภาวะกูล.
รายงานโครงการระบบการปลูกพืชตลอดปี (782Kb)
91-92
เมธี เอกะสิงห์, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ และ อารี วิบูลย์พงศ์.
การปลูกพืชตลอดปีบนเขา (272Kb)
92-96
ดำรง ติยวลีย์.
โครงการจัดระบบการปลูกพืช (306Kb)
97-104
ดำเกิง จัทรปัญญา.
ผลการทดลองการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดปี 2518 (354Kb)
105-121
ดิเรก ทองอร่าม.
การวิจัยระบบการผลิตพืชในเขตแม่กลองใหญ่ (162Kb)
122-126
อิสรา สุขสถาน.
การปรับปรุงดินและการใช้ปุ๋ย โครงการไร่นาตัวอย่างโดยระบบชลประทานห้วยสีทน จ.กาฬสินธุ์ (1,006Kb)
127-152
ชลูด ธารัตถพันธุ์.
Effect of One Fertilizer Application on Differrent Cropping Systems (529Kb)
153-176
Paibool Wivatvongvana and M.D. Dawson.
การทดลองให้น้ำและความต้องการน้ำของพืชบางชนิด (327Kb)
177-188
บริพัฒน์ ธัญญะอุดม.
การศึกษาระดับธาตุฟอสฟอรัสในดินที่ใช้ทำการปลูกพืชตลอดปี (304Kb)
189-199
นิวัฒน์ หิรัญบูรณะ.
การพิจารณาพืชที่จะปลูกได้จากสภาพดินและน้ำฝน (657Kb)
200-224
สุเทพ อินทปัญญา และ สุกัญญา สุกใส.
ระบบการปลูกพืชในเขตขลประทานตามหลังนาข้าว (521Kb)
225-240
พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, เมธี เอกะสิงห์ และ สุทัศน์ จุลศรีไกรวัล.
ระบบการปลูกพืชโดยอาศัยน้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระบบการปลูกในที่ดอน (961Kb)
241-272
อารันต์ พัฒโนทัย, เทอด เจริญวัฒนา, อนันต์ พลธาน ีและ สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์.
ระบบการปลูกพืชโดยอาศัยน้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระบบการปลูกในนา (615Kb)
273-290
เทอด เจริญวัฒนา, อารันต์ พัฒโนทัย และ อนันต์ พลธานี.
การปลูกพืชแซม (238Kb)
291-299
วิฑูรย์ วรรธนะภูมิ, ประทวน แสนบุตร และ วิจิตร เบญจศีล.
ผลผลิตของการปลูกข้าวระบบต่าง ๆ ในระยะยาวในที่ราบภาคกลางของประเทศไทย (513Kb)
300-320
J.J. Wa;cott , M. Chuaviroj, A. Chinchest, P.Choticheuy.
Concepts and Principles in Cropping Systems Research and Testing (596Kb)
321-346
M.D. Dawson.
งานทดสอบสาธิตระบบการปลูกพืชในเขตชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (262Kb)
347-357
เสมอ จุลละวานิช.
การใช้ถั่วเขียวและถั่วเหลืองเป็นพืชแซมในแปลงอ้อยของกสิกร (139Kb)
358-363
จินดารัฐ วีระวุฒิ, พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ และ ประสาน ยิ่งชล.
รายงานการทดสอบระบบการปลูกพืชบนพื้นที่เกษตรกร (748Kb)
364-388
เมธี เอกะสิงห์, นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, กฐิน ศรีมงคล และ ดุษฎี ณ ลำปาง.
การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ของระบบการปลูกพืชบางระบบที่ทำการทดสอบในเขตรับน้ำชลประทาน (833Kb)
389-414
พิชิต ธานี.
ข้อสังเกตจากการศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคมในท้องที่ที่จะทำการวิจัยระบบการปลูกพืช (300Kb)
415-423
นุกูล บำรุงไทย และ จำเนียร บุญมา.
ผลการทดสอบจัดระบบปลูกพืชในเขตชลประทานเพชรบุรี (1,496Kb)
424-460
สุขสันต์ สุทธิผลไพบูลย์.
ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อการปลูกพืชตลอดปีในภาคเหนือ (536Kb)
461-476
ไพบูลย์ สุทธสุภา.
บทบาทของงานวิจัยการตลาดต่อการปลูกพืชตลอดปี (748Kb)
477-499
อารี วิบูลย์พงศ์.
Role of Social Science Research in Cropping System Programs (1,404Kb)
500-547
Earl D. Kellogg.
การจัดอบรม ระบบการปลูกพืชตลอดปี (242Kb)
548-557
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา.
การส่งเสริมการปลูกพืชตลอดปีของสำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคกลาง (188Kb)
558-564
สุพรรณี ภูริผล.
การฝึกอบรมเกี่ยวกับการปลูกพืช (280Kb)
565-573
มานิต ฤาชา.