หน้าหลัก | รายงานสัมมนาระบบเกษตร | ผู้ดูแลระบบ


รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปลูกพืช ครั้งที่ 4
ระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม.3 2525
ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
   
         


   
หน้า
การส่งเสริมงานวิจัยระบบการปลูกพืช (259Kb)
1-8
ยุกติ สาริกะภูมิ
นิเวศน์วิทยาของระบบการปลูกพืช (346Kb)
9-34
จี อาร์ คอนเวย์
ภูมิอากาศเกษตรของภาคเหนือ กับระบบการปลูกพืช (104Kb)
35-39
วิศิษฎ์ รัศมีทัต
การใช้ข้อมูลดินฟ้าอากาศ เพื่อการเกษตรน้ำฝน (273Kb)
40-48
อภิชาติ อนุกูลอำไพ
การจำแนกดิน และกลุ่มของดินที่พบในภาคเหนือของประเทศไทย (377Kb)
49-62
เฉลียว แจ้งไพร
การสำรวจทรัพยากรที่ดิน : กรณีตัวอย่างของการศึกษาในที่ราบลุ่ม เชียงใหม่-ลำพูน (397Kb)
63-78
บุญยวาทย์ ลำเพาพงศ์ และคณะ
ข้าวไร่ในระบบการปลูกพืช (373Kb)
79-96
บริบูรณ์ สมฤทธิ์
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่ เพื่อใช้กับระบบการปลูกพืชหมุนเวียน (392Kb)
97-109
สุทัศน์ จุลศรีไกวัล
เทคนิคการปลูกถั่วเขียวเป็นพืชที่ 2 ในพื้นที่ดอนและอาศัยน้ำฝน (552Kb)
110-134
พิทักษ์ อินทะพันธ์ และคณะ
การประเมินผลทำลายของหนอนกัดกินใบถั่วลิสง ที่ปลูกก่อนปลูกข้าวในระบบการปลูกพืช (342Kb)
135-146
ณรงค์ จันทรประภา
การระบาดทำลายของหนอนเจาะผักถั่ว (Bean lycaenid) (215Kb)
147-157
วิเชียร เฮงสวัสดิ์
บทบาทของการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชในระบบการปลูกพืช (400Kb)
158-173
สุรเชษฐ จามรมาน และคณะ
ผลของช่วงระยะเวลาในการกำจัดวัชพืชที่มีผลต่อความเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลือง (355Kb)
174-189
กนก ฤกษ์เกษม และ ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
การใช้ Systemtemmatic design ในการหาระยะห่างระหว่างแถวของพืชในระบบปลูกพืชแซม (219Kb)
191-204
อัจฉรา สิริจันทรา
ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาการหลังการผลิต กับระบบการปลูกพืช (152Kb)
205-210
อำนาจ คอวนิช
ระบบการปลูกพืชในนาข้าวโดยอาศัยน้ำฝน ที่อุบลราชธานี,พิมาย,แพร่และกำแพงเพชร (325Kb)
211-226
ดำเกิง จันทรปัญญา และคณะ
การทดสอบระบบปลูกพืชในที่นาโดยอาศัยน้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (479Kb)
227-245
อนันต์ พลธานี และคณะ
ระบบการปลูกพืชในเขตชลประทาน : การวิเคราะห์ในระดับหมู่บ้าน (372Kb)
246-262
กฐิน ศรีมงคล และคณะ
งานวิจัยระบบการปลูกพืชของกองพืชไร่ (271Kb)
263-279
ดำริ ถาวรมาศ
การทดลองระบบการปลูกพืชในไร่เกษตรกร ของกองพืชไร่ (252Kb)
280-290
ณรงค์ศักดิ์ เสนาณรงค์
งานทดสอบระบบปลูกพืชในที่ดอน โดยอาศัยน้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (483Kb)
291-310
วิริยะ ลิมปินันทน์ และคณะ
ระบบการปลูกพืชสภาพพื้นที่ดอนที่ใช้น้ำฝน (1,041Kb)
311-347
เรวัต จิรสถาวร และคณะ
Cropping Systems Research and The Social Science Issues and Suggestons. (1,094Kb)
348-372
ริชาร์ด แลนโด
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของกสิกรในโครงการระบบการปลูกพืชของกสิกรในจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2523 (659Kb)
373-387
ปรดา ประพฤติชอบ และคณะ
ระบบการปลูกพืชที่เหมาะสม และข้อจำกัดในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระบบการปลูกพืชในพื้นที่ จังหวัดแพร่ ปี 2523-2524 (1,250Kb)
388-435
บุญธรรม พรหมณี และคณะ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปลูกพืชหลายครั้ง (535Kb)
435-451
ไพฑูรย์ รอดวินิจ
ผลกระทบของการปลูกพืชหมุนเวียนที่มีต่อภาวะเจริญพันธุ์ (1,164Kb)
452-486
พิชิต ธานี, จามรี พิทักษ์วงศ์
มนุษย์นิเวศวิทยากับระบบการเกษตร 1 แนวความคิดและแบบจำลอง (490Kb)
486-498
ฉลาดชาย รมิตานนท์
มนุษย์นิเวศน์วิทยากับระบบการเกษตร 2 กรณีศึกษาหมู่บ้านสันโป่ง (520Kb)
499-514
ฉลาดชาย รมิตานนท์
แบบจำลองสำหรับถ่ายทอดระบบการปลูกพืชในที่ราบลุ่ม เชียงใหม่-ลำพูน (506Kb)
515-532
กนก ฤกษ์เกษม
การทดสอบและการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการปลูกพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (543Kb)
533-548
ประสิทธิ์ ประคองศรี และ ประยูร อุดมเสียง
พฤติกรรม และวัฒนาธรรมท้อถิ่นของเกษตรกรกับการยอมรับเทคโนโลยีการเกษตร (510Kb)
549-562
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี
เยาวชนเป็นสื่อประเภทหนึ่งในการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ประชาชนชนบท (343Kb)
563-572
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์
การศึกษาทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลือง (333Kb)
573-584
กาญจเนศ อรรถวิภาคไพศาลย์ และคณะ
ความเหมาะสมของระบบการปลูกพืชดั้งเดิมกับระบบการปลูกพืชที่ได้รับการพัฒนา (533Kb)
585-597
อำพร เสนาณรงค์, มนู คีติสาร, เทอด เจริญวัฒนา, ดำเกิง จันทรปัญญา, สุรเชษฐ จามรมาน, กนก ฤกษ์เกษม
ปัญหาทั่วไปของงานวิจัยเกี่ยวกับระบบการปลูกพืช (478Kb)
599-610
สุขุม อัศเวศน์, อาวุธ ณ ลำปาง, สุรเชษฐ จามรมาน, วิริยะ ลิมปินันทน์, บุญยวาทย์ สำเพาพงศ์, กลม สมบัติคิรี, นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์
การประสานงานวิจัยระบบการปลูกพืช (524Kb)
611-623
บุญวาทย์ ลำเพาพงศ์, อำพล เสนาณรงค์, อาวุธ ณ ลำปาง, ดำเกิง จันทรปัญญา, อรุณ จันทนโอ, วิริยะ ลิมปีนันทน์ และ นคร ณ ลำปาง