หน้าหลัก | รายงานสัมมนาระบบเกษตร | ผู้ดูแลระบบ


รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปลูกพืช ครั้งที่ 5
ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2526
ณ ห้องประชุมเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
   
         


   
หน้า
สถาบันวิจัยการทำฟาร์ม กรมวิชาการเกษตร (334Kb)
1-14
ดำเกิง จันทรปัญญาและเคลื่อน ทองแสง.
Integrated Rainfed Farming Research and Development (326Kb)
15-28
B. Panastico,S.Bangliang and V.Votong.
ความก้าวหน้าของงานวิจัยระบบการปลูกพืช (464Kb)
29-47
อนันต์ พลธานี.
แนวทางการวิจัยและดำเนินการ โครงการระบบการทำฟาร์มในเขตอาศัยน้ำฝน (428Kb)
48-65
วิริยะ ลิมปินันทน์.
งานวิจัยระบบการปลูกพืชและแนวทางดำเนินงานโครงการศูนย์วิจัย เพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร (410Kb)
66-82
เมธี เอกะสิงห์,พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, กนก ฤกษ์เกษม, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, นคร ณ ลำปาง และ ภัททนันท์ วุฒิการณ์
การวิจัยเพื่อการจัดระบบการปลูกพืชในไร่นาเกษตรกรในสภาพที่อาศัยน้ำฝนแต่เพียงอย่างเดียวและมีข้าวเป็นพืชหลัก (525Kb)
83-106
อภิพรรณ พุกภักดี.
ระบบการปลูกพืชบนที่ดอนโดยอาศัยน้ำฝนในภาคเหนื่อของประเทศไทย (676Kb)
107-134
อนันต์ ปินตารักษ์.
Farming System Research (159Kb)
135-141
B.Gordon.
ระบบการเกษตรชนบทกับงานวิจัยปศุสัตว์ในการวิจัยระบบการทำฟาร์ม (655Kb)
142-168
จรัญ จันทลักขณา.
The Interdisciplinary Experience of the NERAD Project (326Kb)
169-178
A.Charles.
บทบาทของสำนักงานเศรษญกิจการเกษตรในการวิจัยระบบการปลูกพืชหรือระบบการทำฟาร์ม (568Kb)
179-200
สุพจน์ เดชะเทศ.