รายละเอียดบทคัดย่อ


เฉลิมพล สำราญพงษ์ และเมธี เอกะสิงห์. 2545. ระบบสนับสนุนการประเมินคุณภาพที่ดินเพื่อการเกษตร.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 2 :ระบบเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากรและพัฒนาชนบทเชิงบูรณาการ . ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2545  ณ โรงแรมโฆษะ จ. ขอนแก่น.  น.220-238.

บทคัดย่อ

         การวางแผนการปลูกพืชจำเป็นต้องให้สอดคล้องกับทรัพยากรดิน สภาพภูมิอากาศ เป้าหมายในการผลิตของเกษตรกร ตลอดจนปัจจัยการผลิตและราคาของผลิตผลที่มีลักษณะเป็นพลวัต การวางแผนการผลิตในระดับชั้นตั้งแต่ฟาร์มขึ้นไปจนถึงระดับภาคจำเป็นต้องพิจารณาความแปรปรวนของคุณภาพที่ดิน ระยะทางขนส่ง ปัจจัยการผลิต และผลผลิตซึ่งเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ทั้งสิ้น การประเมินคุณภาพที่ดินและระดับความเหมาะสมทางกายภาพและเศรษฐกิจสังคม หากดำเนินการในระดับจังหวัดหรือภูมิภาคจะต้องอาศัยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System, GIS) เพื่อนำเข้า จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ รวมทั้งแสดงผลการประเมินความเหมาะสมของที่ดินสำหรับพืชเป้าหมาย นอกจากนี้ ถ้าประสงคืจะพัฒนาขึ้นเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่สมบูรณ์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกทางเลือกต่างๆเองแล้ว จำเป็นต้องพัฒนาส่วนโต้ตอบกับผู้ใช้ (User interface) ให้เชื่อมโยงกับระบบ GIS อีกด้วย รายงานนี้จะอธิบายหลักการและวิธีการพัฒนาระบบสนับสนุนการประเมินคุณภาพที่ดินเพื่อผลิตข้าวหอมมะลิและข้าวโพดที่ทำงานร่วมกับระบบ GIS โดยอาศัยวิธีการประเมินคุณภาพที่ดินของ FAO ในการประเมินระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพของหน่วยแผนที่ดินจากคุณสมบัติหลายประการของที่ดิน นอกจากนี้ยังจัดระดับความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจจากต้นทุนการผลิต ราคาผลผลิต และเป้าหมายเชิงเศรษฐกิจของเกษตรกรที่สามารถเปลี่ยนแปลงตามความประสงค์ของผู้ใช้ ผลลัพธ์ของการประเมินคุณภาพที่ดินสามารถแสดงเป็นแผนที่ทางจอภาพ และพิมพ์เป็นแผนที่ขนาดต่างๆ ระบบดังกล่าวสามารถพัฒนาเป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนการจัดเขตพืชเศรษฐกิจในระดับประเทศได้