รายละเอียดบทคัดย่อ


อารันต์ พัฒโนทัย. . การวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากรและพัฒนาชนบทเชิงบูรณาการ.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 2 :ระบบเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากรและพัฒนาชนบทเชิงบูรณาการ . ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2545  ณ โรงแรมโฆษะ จ. ขอนแก่น.  น.13-24.

บทคัดย่อ

         -ไม่มีบทคัดย่อ