รายละเอียดบทคัดย่อ


ทิพรรณี เสนะวงศ์. . การกระจายไข่ไหมพันธุ์ดี สู่เกษตรแบบบูรณาการ.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 2 :ระบบเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากรและพัฒนาชนบทเชิงบูรณาการ . ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2545  ณ โรงแรมโฆษะ จ. ขอนแก่น.  น.167-170.

บทคัดย่อ

         -ไม่มีบทคัดย่อ