รายละเอียดบทคัดย่อ


สมาน ศิริภัทร . เมื่อเมืองไทยเป็นนิค เกษตรกรไทยจะไปทางไหนดี.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบการทำฟาร์ม ครั้งที่ 9 : . ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2535 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จ.ภูเก็ต.  น.11-15.

บทคัดย่อ

         -ไม่มีบทคัดย่อ