รายละเอียดบทคัดย่อ


สมศักดิ์ สุขวงศ์ . ระบบการทำฟาร์มที่นำไปสู่ถาวรภาพทางการเกษตรด้านทรัพยากรป่าไม้ และแหล่งน้ำ.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบการทำฟาร์ม ครั้งที่ 9 : . ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2535 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จ.ภูเก็ต.  น.16-19.

บทคัดย่อ

         -ไม่มีบทคัดย่อ