รายละเอียดบทคัดย่อ


ยุทธชัย อนุรักษ์ติพันธ์ พงศ์ธร เพียรพิทักษ์ และ สมจินต์ วานิชเสถียร . ภาวะโลกร้อนกับการศึกษาแนวทางการปรับตัวทางการเกษตร.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 4 :เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่แวดล้อม พร้อมรับโลกร้อน . ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2551  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส เชียงใหม่.  น.17-27.

บทคัดย่อ

         - ไม่มีบทคัดย่อ