รายละเอียดบทคัดย่อ


สุจินต์ สิมารักษ์  . เกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชน : มุมมองมากกว่าชุมชน .  ใน: รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 4 :เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่แวดล้อม พร้อมรับโลกร้อน . ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2551  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส เชียงใหม่.  น.39-46.

บทคัดย่อ

         - ไม่มีบทคัดย่อ