รายละเอียดบทคัดย่อ


อารี วิบูลย์พงศ์ . การปรับตัวของวิสาหกิจชุมชนฐานเกษตรในตลาดกระแสหลักสู่ความยั่งยืน.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 4 :เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่แวดล้อม พร้อมรับโลกร้อน . ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2551  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส เชียงใหม่.  น.47-64.

บทคัดย่อ

         กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดำเนินกิจการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าเกษตร และเป็นแหล่งรายได้เสริมให้แก่ครัวเรือนชนบท ที่ผ่านมาแม้ในภาพรวมจะพบว่ามีกลุ่มฯ ชุมชนเพิ่มมากขึ้น และดูเหมือนจะเป็นภาคส่วนที่ประสบความสำเร็จ แต่กลุ่มเหล่านี้ยังมีปัญหาในการปรับตัว และบริหารกิจการในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่มาก ความเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนั้นต้องมีคุณสมบัติพิเศษในการบริหารธุรกิจ จึงจะสามารถดำเนินงานให้เกิดความยั่งยืนได้ บทความนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์และผลงานวิจัยหลายชิ้นของผู้เขียนซึ่งสะสมมากกว่า 10 ปี โดยนำเสนอสถานะความเข้มแข็งของกลุ่มในฐานะเป็นวิสาหกิจชุมชมที่ควรมีคุณสมบัติ 7 ประการ และผลประเมินความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 7 ประการ อันจะนำกลุ่มไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งเสนอกรณีตัวอย่าง การปรับตัวเชิงธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ ตลอดจนกลยุทธ์เพื่อเสริมความสามารถในการปรับตัวและการสะสมทุนทางกายภาพทุนทางสังคม ทุนมนุษย์ และทุนทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ตามลำดับ