รายละเอียดบทคัดย่อ


พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ  . กลไกการทำงานชุมชนเพื่อขับเคลื่อนสังคมเกษตรยั่งยืน.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 4 :เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่แวดล้อม พร้อมรับโลกร้อน . ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2551  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส เชียงใหม่.  น.65-74.

บทคัดย่อ

         เกษตรยั่งยืนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างระบบสังคมและระบบนิเวศน์ การก้าวสู่สังคมเกษตรยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือกลไกและความคิดเชิงกระบวนการในการทำงานเชิงปฏิบัติการร่วมกับชุมชน บทความนี้เสนอกลไกการทำงานที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถนะของเกษตรกร กลุ่มและเครือข่ายเพื่อพัฒนาสู่สังคมเกษตรยั่งยืน โดยใช้กรณีศึกษาชุมชนจากระบบการผลิตพืขผักปลอดสารพิษ จ.เชียงใหม่ กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ จ.พะเยา และชมรมผู้ปลูกมะม่วง จ.พิษณุโลก