รายละเอียดบทคัดย่อ


เมธี เอกะสิงห์ เฉลิมพล สำราญพงษ์ ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ ประภัสสร พันธ์สมพงษ์ และเทวินทร์ แก้วเมืองมูล  . ระบบวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ที่ใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 4 :เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่แวดล้อม พร้อมรับโลกร้อน . ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2551  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส เชียงใหม่.  น.75-89.

บทคัดย่อ

         การตัดสินใจคัดทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์ที่ต้องใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นงานที่ ต้องการระบบที่เชื่อมโยงวิธีการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ (Multicriteria Decision Analysis, MCDA) เข้ากับระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System, GIS) บทความนี้จะแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาระบบ MCDA-GIS ที่มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้เป็นภาษาไทยที่ประกอบด้วยการโครงสร้างการตัดสินใจสำหรับสถานการณ์ที่สนใจ การวิเคราะห์ค่าน้ำหนักความสำคัญของหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ การสร้างหน่วยแผนที่ซึ่งใช้เป็นทางเลือก การประมวลผล และแสดงแผนที่ผลลัพธ์ของการจัดลำดับความสำคัญของทางเลือก ทั้งนี้ได้ใช้การประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ในการผลิตข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และลำไยเป็นกรณีศึกษา การทำงานของโปรแกรมสามารถอำนวยความสะดวกให้ ผู้ใช้ทำงานตามขั้นตอนของ MCDA ได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การกำหนดหลักเกณฑ์และข้อจำกัดของสถานการณ์หนึ่งๆสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยสะดวก ผู้ใช้อาจสร้างสถานการณ์จำลองโดยการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และข้อจำกัดตลอดจนค่าที่ใช้ในการเทียบเคียงมาตรฐานข้อมูลที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจ แล้วทำการประเมินผล กระทบต่อการจัดลำดับความสำคัญของทางเลือก จึงทำให้สามารถใช้โปรแกรมดังกล่าวสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจได้หลากหลายสถานการณ์และสอดคล้องกับสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต