รายละเอียดบทคัดย่อ


สมเจตน์ ประทุมมินทร์  . การประยุกต์ใช้แบบจำลองเพื่อตัดสินใจขยายพื้นที่ปลูกปาล์มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 4 :เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่แวดล้อม พร้อมรับโลกร้อน . ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2551  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส เชียงใหม่.  น.105-118.

บทคัดย่อ

         - ไม่มีบทคัดย่อ