รายละเอียดบทคัดย่อ


ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ และ พนมกร ขุนอ่อน  . การใช้น้ำสกัดชีวภาพจากหนอนตายหยากและสับปะรดควบคุมหนอนแมลงวันบ้าน.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 4 :เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่แวดล้อม พร้อมรับโลกร้อน . ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2551  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส เชียงใหม่.  น.247-252.

บทคัดย่อ

         การใช้น้ำสกัดชีวภาพจากสมุนไพรหนอนตายหยากและสับปะรดควบคุมหนอนแมลงวันบ้าน จัดรูปการทดลองแบบ 2 x 4 Factorial Arrangement + Control Group ในแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design) จำนวน 3 ซ้ำ ปัจจัยที่ 1 ได้แก่ ชนิดของน้ำสกัดชีวภาพ 2 ชนิด คือ น้ำสกัดชีวภาพจากสมุนไพรหนอนตายหยากและสับปะรด ปัจจัยที่ 2 ได้แก่ อัตราส่วนของน้ำสกัดชีวภาพ 4 ระดับในอาหารไก่เปียก คือ ที่ร้อยละ 5, 10, 15 และ 20 ทำการวัดจำนวน ขนาด และน้ำหนักของหนอน ดักแด้ และแมลงวันตัวเต็มวัยที่ระยะ 8, 16 และ 24 วัน ผลการทดลอง พบว่า ไม่พบการเกิดของหนอน ดักแด้ และแมลงวันตัวเต็มวัยที่ระยะ 8 วัน แต่ที่ระยะ 16 และ 24 วัน พบการเกิดของหนอน ดักแด้ และแมลงวันตัวเต็มวัย แต่มีจำนวน ขนาด และน้ำหนักลดลงตามอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของน้ำสกัดชีวภาพ โดยน้ำสกัดชีวภาพจากสมุนไพรหนอนตายหยากมีผลต่อการลดจำนวน ขนาด และน้ำหนักของหนอน ดักแด้ และแมลงวันตัวเต็มวัยได้ดีกว่าน้ำสกัดชีวภาพจากสับปะรดเมื่อเปรียบเทียบที่อัตราส่วนเดียวกัน