รายละเอียดบทคัดย่อ


พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์  . การศึกษาระบบเกษตรกับการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำบนที่สูงผ่านกระบวนการพัฒนาแบบจำลองแบบ มีส่วนร่วม.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 4 :เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่แวดล้อม พร้อมรับโลกร้อน . ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2551  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส เชียงใหม่.  น.379-386.

บทคัดย่อ

         ปัญหาความไม่สมดุลและความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติบนที่สูง เกิดจากเป้าหมายที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย ที่เน้นเพื่อการผลิตทางเกษตรเพื่อสร้างรายได้ และเพื่อการจัดการเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากร และลดผลกระทบต่อชุมชนเมืองด้านล่าง การแก้ปัญหาโดยการสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างผู้มีบทบาทร่วม จะช่วยนำไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวิถีทางการใช้ประโยชน์และจัดการ ทรัพยากรที่เหมาะสมได้ บทความนี้อธิบายขั้นตอนการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทำความเข้าใจบริบทและพลวัตรของระบบ อันเป็นผลจากการตัดสินใจดำเนินกิจกรรมใดๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้วิธีการสวมบทบาทสมมติ (Role-Playing Game: RPG) การร่วมวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไขร่วมกับชุมชน เพื่อใช้องค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนนี้สำหรับการพัฒนาแบบจำลองระบบพหุภาคี (Multi-Agent Systems model: MAS) เพื่อจำลองรูปแบบความสัมพันธ์ของระบบ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถนำไปใช้ทดสอบสถานการณ์สมมติ ในการที่จะจัดการทรัพยากรในรูปแบบต่างๆ อันจะนำไปสู่วิถีเกษตรและการคงอยู่ของทรัพยากรลุ่มน้ำบนที่สูงที่ยั่งยืนต่อไป