รายละเอียดบทคัดย่อ


ใจ สมสะอิน และ เพิ่มพูน กีรติกสิกร  . อิทธิพลของฟอสฟอรัส และสังกะสีต่อผลผลิตถั่วเหลือง .  ใน: รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 4 :เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่แวดล้อม พร้อมรับโลกร้อน . ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2551  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส เชียงใหม่.  น.417-422.

บทคัดย่อ

         การทดลองได้จัดทำขึ้นในกระถางเพื่อศึกษาอิทธิพลของฟอสฟอรัสและสังกะสีต่อการเจริญเติบโตของถั่วเหลืองที่ปลูกในดินทราย โดยวางแผนการทดลองแบบ Factorial in Randomized Complete Block Design (RCBD) ประกอบด้วยฟอสฟอรัสใน 5 ระดับ 0, 20, 40, 60 และ 80 kg P ha-1 และ สังกะสีใน 3 ระดับ 0, 5 และ 10 kg Zn ha-1 และจำนวน 4 ช้ำ ปลูกถั่วเหลืองพันธุ์ KKU 74 ในดินชุดน้ำพอง จากการทดลองพบว่า การใส่ฟอสฟอรัส ในระดับ 80 kg P ha-1ทำให้ผลผลิต และส่วนประกอบของผลผลิตถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นมาก รวมทั้งน้ำหนักแห้งของฝัก ใบ ลำต้น มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งกับที่ไม่ใส่ฟอสฟอรัส (0 kg P ha-1) แต่การใส่ฟอสฟอรัสไม่มีผลทำให้ส่วนความสูงลำต้น น้ำหนักแห้งของราก และ น้ำหนักของ100 เมล็ด มีความแตกต่างกับที่ไม่ใส่ฟอสฟอรัสทางสถิติ นอกจากนั้นการใส่สังกะสีไม่มีผลต่อน้ำหนักฝักและเมล็ด น้ำหนักลำต้นและใบ น้ำหนักรากและความสูง