รายละเอียดบทคัดย่อ


ประสพสุข มงคลไชยสิทธิ์  . ผลกระทบของไฟป่าต่อสมบัติทางเคมีบางประการของดินและความตระหนักเข้าใจของชาวม้งดอยปุย.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 4 :เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่แวดล้อม พร้อมรับโลกร้อน . ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2551  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส เชียงใหม่.  น.430-438.

บทคัดย่อ

         การศึกษาเรื่อง ผลกระทบของไฟป่าต่อสมบัติบางประการของดินและความตระหนักเข้าใจเรื่องดินของชาวม้งดอยปุย ได้ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารและอินทรียวัตถุในดิน โดยแบ่งแปลงทดลองระหว่างแปลงที่ถูกไฟไหม้ ขนาด 10 x 10 ม. จำนวน 4 แปลง และแปลงที่ไม่ถูกไฟไหม้ ขนาด 10 x 10 ม. จำนวน 4 แปลง ในระดับความลึกผิวดิน, 0-5, 5-10 และ 10–15 และ 2) เพื่อทราบถึง ความตระหนักเข้าใจเรื่องดินของชาวม้งดอยปุย ที่มีต่อดินที่ถูกไฟไหม้และไม่ถูกไฟไหม้ จากการศึกษาพบว่า ความเป็นกรดด่างในแปลงที่ถูกไฟไหม้มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นในทุกระดับความลึกของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) ในแปลงที่ถูกไฟไหม้ในระดับความลึกผิวดินมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น แต่ในระดับความลึก 0-5 ซม. มีปริมาณลดน้อยลง, ปริมาณฟอสฟอรัส (P) ในแปลงที่ถูกไฟไหม้ในระดับความลึกผิวดินจะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น แต่ในระดับความลึก 0-15 ซม. มีปริมาณลดน้อยลง ปริมาณโพแทสเซียม (K) ในแปลงที่ถูกไฟไหม้ในระดับความลึกผิวดินจะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น แต่ในระดับความลึก 0-15 ซม. มีปริมาณเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ปริมาณแคลเซียม (Ca) ในแปลงที่ถูกไฟไหม้ในระดับความลึกผิวดินจะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ความลึกระดับ 0-5 ซม. เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ความลึกระดับ 5-10 ซม. และ 10-15 ซม. จะมีปริมาณลดน้อยลง ปริมาณแมกนีเซียม (Mg) ในแปลงที่ถูกไฟไหม้ในระดับความลึกผิวดินมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ส่วนในระดับ 0-5 ซม. เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ระดับ 5-10 และ 10-15 ซม. มีปริมาณลดน้อยลง ส่วนความตระหนักเข้าใจเรื่องดินและผลกระทบของไฟป่าของชาวม้งดอยปุยพบว่า ยังมีทัศนคติที่ผิดต่อการเกิดไฟป่า และไม่ได้ความสนใจในการเข้าร่วมการฝึกอบรมป้องกันไฟป่า รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับดินและไฟป่าน้อย มีความรู้เรื่องความเสียหายที่เกิดจากไฟป่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น