รายละเอียดบทคัดย่อ


เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์. 2534. ระบบป่าไม้เกษตรและถาวรภาพในการใช้ที่ดิน.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบการทำฟาร์ม ครั้งที่ 8 :สู่ระบบการเกษตรที่ยั่งยืน . ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2534 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่.  น.221-250.

บทคัดย่อ

         ระบบป่าไม้เกษตรเป็นระบบการใช้ที่ดินและเทคโนโลยีในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งจัดกลุ่มให้สองประเภท คือ ระบบป่าไม้ เกษตรแบบดั้งเดิม ซึ่งเกษตรกรปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่เดิม และระบบป่าไม้เกษตรแบบพัฒนา การใช้ที่ดินปลูกไม้ยืนต้น พืชผลและเลี้ยงสัตว์ผสมผสานภายใต้การจัดการที่เหมาะสมย่อมก่อให้เกิดผลิตภาพ ถาวรภาพ และการยอมรับในระบบการส่งเสริม การใช้ระบบป่าไม้เกษตรให้เกิดถาวรภาพในที่ดินประเภทต่าง ๆ เช่น ที่ลาดชันสูง ที่ดินมีปัญหาพิเศษ ที่ดอนดินเลว ที่ลุ่มปากน้ำ และที่ดินชายเลน จะต้องใช้ระบบและเทคโนโลยีป่าไม้ที่แตกต่างกันและจะต้องวิเคราะห์การใช้ที่ดิน และวางแผน ระบบป่าไม้เกษตรให้เหมาะสมกับสภาพการใช้ที่ดินเดิม สภาวะแวดล้อมท้องถิ่น และเศรษฐกิจสังคมในชุมชนด้วย