รายละเอียดบทคัดย่อ


เอื้อ เชิงสะอาด, อรุณี ปิ่นประยงค์, ฉวีวรรณ มหะเสนีย์, วิทยา อธิปอนันต์ และ ประเสริฐ กองกันภัย. 2534. การส่งเสริมและการพัฒนาการจัดการฟาร์มในรูปกลุ่ม กรณีจังหวัดกาญจนบุรี.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบการทำฟาร์ม ครั้งที่ 8 :สู่ระบบการเกษตรที่ยั่งยืน . ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2534 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่.  น.463-482.

บทคัดย่อ

         ปัญหาสำคัญทางด้านการเกษตรในปัจจุบัน ได้แก้ ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ความแปรปรวนของสภาพภูมิอาการใสฤดูแล้งเกษตรกรไม่มีงานทำ ทำให้เกิดการอพยพได้ส่งเสริมให้เกษตรรู้จักการจัดการทรัพยกรที่มีอยู่จำกัด ได้แก่ ที่ดิน ทุน แรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการจัดทำโครงการจัดการไร่นาสวนผสมระดับหมู่บ้าน (แปลงหญ้าในรูปแบบกลุ่ม) วิธีการ คือ การวมกลุ่มผู้ผลิตในหมู่บ้านเพื่อวางแผนหารผลิตร่วมกันและรวมกลุ่มขายผลผลิต พื้นที่ดำเนินการ 100 ไร่ เกษตรกรผู้ร่วมโครงการไร่ละ 500 บาท กรณีบ้านหนองพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี มีเกษตรกรร่วมโครงการ 21 ราย พื้นที่อยู่ในเขตชลประทาน ดิน มีชุดดินนครพยม และชุดดินเลย ซึ่งเหมาะแก่การปลูกข้าว และพื้นไร่ตามลำดับ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 877 มิลลิเมตรต่อปี (2524-2532) พืชที่เกษตรกรปลูกอยู่เดิม ได้แก่ ข้าว อ้อย พริก และ มันสำปะหลัง สำหรับหรับกิจกรรมใหม่ที่แนะนำเกษตรกร เป็นลักษณะไร่นาสวนผสมซึ่งมีกิจกรรม คือ ข้าว ไก่พื้นเมือง ไก่ เนื้อ สุกร มะม่วง พืชผัก และการเลี้ยงปลา ผลการดำเนินงานถึงปัจจุบันเกษตรกรมีการใช้แรงงานอย่างต่อเนื่อง และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมใหม่ คือการเลี้ยงไก่ สุกร และปลา การขยายผลมีเกษตรกรในหมู่บ้านข้างเคียงมาเยี่ยมชมและนำไปปฏิบัติ ซึ่งจะได้ประเมินผลในโอกาสต่อไป