รายละเอียดบทคัดย่อ


ธวัชชัย รัตน์ชเลศ. 2534. การผสมผสานการเลี้ยงสัตว์ในระบบการปลูกพืชบนที่ดอนอาศัยน้ำฝน: พืชธรรมชาติที่ใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบการทำฟาร์ม ครั้งที่ 8 :สู่ระบบการเกษตรที่ยั่งยืน . ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2534 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่.  น.185-190.

บทคัดย่อ

         การพัฒนาเกษตรเฉพาะทางไม่เหมาะสมกับสภาพที่ดอน เพราะที่ดอนอิงน้ำฝนซึ่งมีความแปรปรวนสูงเป็นหลัก สภาพแวด้อมจึงมีส่วนสำคัญในการกำหนดการผลิต เกษตรกรในที่ดอนต้องกระจายความเสี่ยงออกไป ด้วยการมีหลายกิจกรรมการผลิต ทั้ง เพื่อรองรับหรือใช้ทรัพยากรในทิ้งถิ่น และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่อย่างเหมาะสม การเลี้ยงโคเนื้อแบบปล่อยเลี้ยงอย่างเป็นระบบในหมู่บ้านป่าชุมชน โดยเฉพาะแปลงพืช นับเป็นการผสมผสานการเลี้ยงสัตว์เข้าในในระบบการปลูกพืช และถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่สำคัญ และมีประโยชน์ต่อการพัฒนาที่ดอนอาศัยน้ำฝน