รายละเอียดบทคัดย่อ


นิชัย ไทพาณิชย์. 2534. การทดสอบระบบการปลูกพืชในไร่นาเกษตรกร.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบการทำฟาร์ม ครั้งที่ 8 :สู่ระบบการเกษตรที่ยั่งยืน . ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2534 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่.  น.339-354.

บทคัดย่อ

         การทดสอบระบบการปลูกพืชในไร่นาเกษตรกร เป็นขั้นตอนสำคัญ ที่จะนำเอาเทคโนโลยีที่ผลิตได้ในสถานีทดลองที่มีปัจจัยการผลิตที่ค่อยข้างจะสมบูรณ์ ไปปรับใช้ให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงของเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะหาระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร ในการดำเนินงานใช้แนวทางการวิจัยระบบการทำฟาร์มเป็นหลักในการปฏิบัติโดยมีการเลือกพื้นที่เป้าหมายให้ตรงกับวัตถุประสงค์ ทำการวิเคราะห์สภาพทางกายภาพชีวิภาพ เศรษฐกิจและสังคม เพื่อจะได้ทราบเงื่อนไขปัญหาและโอกาสทางเกษตรกร แล้วจึงนำเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นมาปรับ เพื่อให้เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้ แล้วจึงนำแผน ที่วางไว้ไปทำสอบในไร่นาเกษตรกร โดยเกษตรกรเป็นผู้ปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ให้คำแนะนำและมีการประเมินผลโดยเกษตรกรร่วมอยู่ด้วย แท้ที่จริงแล้วงานวิจัยระบบการทำฟาร์ม ก็เป็นงานที่เชื่อมต่อระหว่างงานวิจัยและงานส่งเสริม เพื่อจะได้รับเทคโนโลยีให้เหมาะกับสภาพของเกษตรกรที่สามารถนำเอาไปปฏิบัติได้จากผลการทดลอบระหว่างการปลูกพืชที่มาผ่านมานั้น ระบบการปลูกพืชที่เหมาะสม ของเกษตรกรจะขึ้นอยู่กับเงือนไขปัญหา และโอกาสของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่