รายละเอียดบทคัดย่อ


ปรีชา เธียรเจริญ. 2534. การประมงหมู่บ้านกับการพัฒนาชนบท.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบการทำฟาร์ม ครั้งที่ 8 :สู่ระบบการเกษตรที่ยั่งยืน . ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2534 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่.  น.191-206.

บทคัดย่อ

         ประมงหมู่บ้าน (Village pond) คือการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานในบ่อที่มีขนาดใหญ่ เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนประจำหมู่บ้าน การเลี้ยงปลาในบ่อที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้ จำเป็นต้องอาศัยความรู้ทางด้านวิาการ ในเรื่องของแหล่งน้ำ หลักการเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ตลอดจนการจัดการ ควบคุมดูแล โดยผ่านผงค์กรของราษฎรที่เรียกว่ า คณะอนุกรรมการประมงหมู่บ้าน ซึ่งได้รับการ อบรมความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลามาอย่างดี การพัฒนาชนบท อาศัยแหล่งน้ำเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาการเลี้ยงปลา และแหล่งน้ำจะยังประโยชน์อื่นๆ ได้อีก เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์ อาทิเช่น เป็ด ไก่ สุกร นอกจากจะเป็นอาหารแล้ว เศษพืชผัก มูลสัตว์ ยังใช้ปลาได้อีกด้วย ปลานอกจากจะใช้บริโภคในหมู่บ้านแล้ว ที่เหลือยังขายเป็นรายได้นำมาพัฒนาหมู่บ้าน ในส่วนที่ขาดแคลนอื่น ๆ ต่อไป