รายละเอียดบทคัดย่อ


นิชัย ไทพาณิชย์, พรศักดิ์ เจียมวิจิตร, ประสงค์ วงศ์ชนะภัย และ บรรจง หาญจิต. 2535. การใช้แนวทางวิจัยระบบการทำฟาร์มเพื่อปรับใช้เทคโนโลยี การผลิตถั่วเหลืองในสภาพไร่.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบการทำฟาร์ม ครั้งที่ 9 : . ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2535 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จ.ภูเก็ต.  น.193-199.

บทคัดย่อ

         จังหวัดนครสวรรค์ เป็นแหล่งปลูกถั่วเหลืองที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้เมล็ดพันธุ์ค่อนข้างสูงและได้รับผลกระทบจากแมลงศัตรูพืชค่อนข้างมาก การนำวิทยาการที่ได้จากงานวิจัยมาทดสอบ และปรับใช้ให้เหมาะสมกับเงื่อนไข ปัญหาและโอกาสของเกษตรกร โดยวิธีการวิจัยระบบการทำฟาร์มจะเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิคถั่วเ หลือง จึงได้เลือก ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เพื่อศึกษากรรมวิธีการผลิตถั่วเหลืองที่ไร่เกษตรกรในฤดูฝน ปี 2533 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 12 ราย แต่ละรายได้วางแผนการศึกษาเป็นแบบ RCB ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี คือ 1) ตามคำแนะนำทางราชการ (T1) 2) ปรับคำแนะนำทางราชการ (T2) 3) ปรับคำแนะนำทางราชการ (T3) และ 4) วิธีของเกษตรกร (T4) ได้เก็บข้อมูลผลผลิต ปริมาณการเข้าทำลายของแมลง การลงทุนและรายได้ของแต่ละกรรมวิธีเพื่อประเมินผล พบว่าการผลิตถั่วเหลืองโดยการปฏิบัติตามคำแนะนำทางราชการ (T1) คือใช้พันธุ์สุโขทัย 1 อัตรา 10 กก./ไร่ ระยะปลูก 25*50 ซม. 2-3 ต้น/หลุม ใส่ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร่ เมล็ดพันธุ์คลุกด้วยจุลินทรีย์ไรโซเบียมก่อนปลูก กำจัดวัชพืชโดยการพ่นสารเคมี Lasso อัตรา 700 cc./ไร่ ร่วมกับการใช้เครื่องดายหญ้าพื้นบ้านเมื่ออายุ 30 วัน หลังงอกอีก 1 ครั้งและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดแมลง 7 ครั้ง จะให้ผลผลิตถั่วเหลืองสูงกว่า และการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืชต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีอื่นๆ ยิ่งไปกว่านั้น กรรมวิธีนี้ยังมีรายได้สุทธิสูงกว่าวิธีการอื่น จึงควรที่จะได้นำไปศึกษาเปรียบเทียบในแหล่งปลูกอื่นๆ ต่อไป