รายละเอียดบทคัดย่อ


อมรา พงศาพิชญ์, สุจินต์ สิมารักษ์, สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ และ ชนวน รัตนวราหะ. 2535. ทัศนะทางสังคมศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการทำฟาร์มที่นำไปสู่ถาวรภาพทางการเกษตร.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบการทำฟาร์ม ครั้งที่ 9 : . ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2535 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จ.ภูเก็ต.  น.20-26.

บทคัดย่อ

         เมื่อได้รับเชิญให้พูดถึงเรื่องทัศนะทางสังคมศาสตร์เกี่ยวกับถาวรภาพทางการเกษตร ข้าพเจ้ารับปากด้วยความเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องการพัฒนาแบบถาวรภาพหรือการพัมนาแบบยั่งยืน ซึ่งได้เคยศึกษาค้นคว้าอยู่บ้าง เมื่อถึงเวลาเตรียมเอกาสารจึงค้นพบว่ามีความแตกต่างระหว่าง 'การพัฒนาแบบถาวร' และ 'ถาวรภาพทางการเกษตร' ด้วยเหตุที่ว่า คำว่า 'ถาวรภาพทางการเกษตร' ได้กลายเป็นศัพท์เทคนิคเฉพาะซึ่งทางโครงการระบบการทำฟาร์มได้ทำการศึกษามาเป็นเวลานาน และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้