รายละเอียดบทคัดย่อ


เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์. 2535. แนวทางการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมป่าไม้เกษตรในประเทศไทยภายใต้ข่ายงานแห่งภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบการทำฟาร์ม ครั้งที่ 9 : . ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2535 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จ.ภูเก็ต.  น.46-54.

บทคัดย่อ

         ประเทศไทยร่วมเป็นสมาชิกข่ายงานวิจัยพัฒนาระบบป่าไม้เกษตรในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2534 โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิก กำหนดกิจกรรมและสนับสนุนการดำเนินงานในภูมิภาค โดยข่ายงานได้กำหนดประเด็นการวิจัยพัฒนาระบบป่าไม้เกษตร ในเรื่องปัญหาการเสื่อมสภาพของต้นน้ำ ลำธาร การขาดแคลนพลังงานทดแทนจากไม้และอาหารสัตว์ การใช้ที่ดินโดยไม่บำรุงรักษา สิทธิในที่ดินและผลประโยชน์และแรงจูงใจของประชาชนในการปฏิบัติในระบบป่าไม้การเกษตรสำหรับประเทศไทยเป็นปัญหาเชื่อมโยงในประเด็นปัญหาข้อจำกัดของเกษตรกร ปัญหาใช้ที่ดินผิดประเภท ปัญหาการตั้งถิ่นฐาน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่องานวิจัยพัฒนาและส่งเสริมระบบป่าไม้เกษตร โดยมีข้อเสนอแนะเค้าโครง แผนงานและกิจกรรมป่าไม้เกษตรในประเทศไทย ประกอบด้วย 5 แผนงาน ได้แก่ แผนงานวิจัยขั้นพื้นฐานและการวิจัยเชิงกลยุทธแผนงานวิจัยเชิงปฏิบิตการ แผนการศึกษา แผนการพัฒนา และแผนการส่งเสริมระบบป่าไม้เกษตร