รายละเอียดบทคัดย่อ


มนัส ดาเกลี้ยง. 2535. ผลกระทบของการพัฒนาการเกษตรที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม 'กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบการทำฟาร์ม ครั้งที่ 9 : . ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2535 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จ.ภูเก็ต.  น.325-336.

บทคัดย่อ

         กลุ่มเกษตรกรนับว่าเป็นองค์การของเกศตรกรที่ได้เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาเกษตรทุกสาขาอาชีพ ตั้งแต่การทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ ประมง และอื่น ๆ ทั้งนี้เนื่องจากกกลุ่มเกษตรกรเป็นนิติบุคคลในระดับตำบล ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 140 และ 141 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 เพื่อให้เกษตรกรสามารถรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาการเกษตรตั้งแต่รวมกันซื้อ รวมกันขาย รวมกันบริการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และอื่น ๆ ตามปัญหาและความต้องการของสมาชิก กลุ่มเกษตรกรจึงเป็นองค์กรทางธุรกิจของเกษตรกรโดยมิได้มุ่งหวังเพียงเพื่อผลกำไรเหมือนองค์กรธุรกิจโดยทั่ว ๆ ไป แต่เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกรให้ดีขึ้นด้วยและจากการสำรวจสถานภาพของกลุ่มเกษตรกรนิติบุคคล ปี พ.ศ. 2533 พบว่า มีกลุ่มเกษตรกรชั้นนำซึ่งมีการส่งเสริมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจมีฐานะความมั่นคงอยู่ถุง 562 กลุ่ม จากจำนวนกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ 3,645 กลุ่ม หรือ คิดเป็นร้อยละ 17.56 ในจำนวนนี้มีความมั่นคงทำนาตะโมด อำเภอตะโมด จังหวัดพัทลุง ร่วมอยู่ด้วย การศึกษาถึงผลกระทบองค์กรพัฒนาการเกษตรที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกรและเป็นข้อมูลทางวิชาการด้านการพัฒนากลุ่มเกษตรกรต่อไป