รายละเอียดบทคัดย่อ


พัชรี เนียมศรีจันทร์, ณัฐวุฒิ ภาษยะวรรณ, จิตติ สุวรรณสังข์, พิสมัย พิชิตมาร, ศรีลา ชุมภูวัน และ สมพร อิศรานุรักษ์. 2535. การใช้ข้อมูลสภาพแวดล้อมเพื่อวางแผนการปลูกพืชของภาคเหนือตอนล่าง.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบการทำฟาร์ม ครั้งที่ 9 : . ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2535 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จ.ภูเก็ต.  น.96-118.

บทคัดย่อ

         การวางแผนระบบการเกษตรอย่างได้ผล ผู้วางแผนจำเป็นต้องพิจารณาถึงสภาพภูมิอากาศของเขตนั้น ๆ โดยลักษณะภูมิอากาศทั้งระยะสั้น และระยะยาวจะต้องได้รับการประเมินอย่างถูกต้องทั้งนี้เพื่อเลือกชนิดของพืช และระบบการปลูกพืชได้อย่างเหมาะสม ในการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง ผู้วางแผนจะต้องนำข้อมูลด้านภูมิอากาศมาประกอบด้วย เช่นเดียวกับปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่สำคัญที่เป็นตัวจำกัดในการผลิต ได้แก่ ฝน (ปริมาณและการกระจายตัว) และปริมาณความชื้นของดิน จึงได้รับการพัฒนาและทดสอบเพื่อการวางแผนและตัดสินใจในระบบการเกษตร อย่างมีประสิทธิภาพ