รายละเอียดบทคัดย่อ


ศรีสอางค์ เก่าเจริญ, ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, นิตยา เงินประเสริฐศรี และ G. Trebuil. 2535. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการจัดแบ่งเขตนิเวศวิทยาเกษตรเพื่อระบบการเกษตรแบบยั่งยืน กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบการทำฟาร์ม ครั้งที่ 9 : . ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2535 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จ.ภูเก็ต.  น.119-138.

บทคัดย่อ

         การจัดแบ่งเขตนิเวศวิทยาเกษตรตามลักษณะภูมิประเทศ และประวัติความเป็นมาในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ นั้น เป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการ1. เพื่อจำแนกและจัดลำดับปัจจัยและเงื่อนไขต่าง ๆ ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ที่เป็นตัวกำหนดทางเลือกและวิวัฒนาการของระบบการผลิตทางการเกษตร2. เพื่อทำความเข้าใจกับปัจจัยและเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในปัจจุบันอย่างไร ทั้งทางด้านเทคนิคการผลิตและรูปแบบการใช้ที่ดินซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร