รายละเอียดบทคัดย่อ


ปัทมา วิตยากร และ บัวเรศ ประไชโย. 2535. บทบาทต้นไม้ในนาข้าวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อความยั่งยืนของระบบนิเวศเกษตรนาน้ำฝนและการพัฒนาเป็นแหล่งทรัพยากรต้นไม้สำหรับชุมชน.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบการทำฟาร์ม ครั้งที่ 9 : . ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2535 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จ.ภูเก็ต.  น.170-179.

บทคัดย่อ

         ต้นไม้ในนาข้าวเป็นลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพบเห็นทั่วไปจนเป็นที่คุ้นตาอย่างไรก็ตาม ความคุ้นเคยไม่ได้ทำให้นักวิชาการไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยวิทยา หรือวิทยาศาสตร์หมด ความสงสัยใคร่รู้ที่จะทราบเหตุผลของการมีต้นไม้ในนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับความเสื่อมโทรม ร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าไม้ ได้สร้างแรงผลักดันให้การศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศเกษตรที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่ร่วมเป็นไป โดยมีการเล็งผลฤทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างทรัพยากรไม้ใช้สอยขึ้นมาแทนที่ป่าไม้ที่ร่อยหรอลงไป บทความนี้จึงมีจุดประสงค์ที่จะแนะนำระบบนิเวศเกษตรต้นไม้ในนาข้าวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในแง่มุมของกำเนิดและที่มา เหตุผลของความคงอยู่ระบบนี้ บทบาทของต้นไม้ต่อความยั่งยืนของระบบนิเวศเกษตร และทัศนคติของเกษตรกรต่อต้นไม้ในนา รวมทั้งแนวคิดของการพัฒนาระบบนี้เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรระบบนี้เพื่อเป็นแหล่งของทรัพยกรต้นไม้ในระดับชุมชน