รายละเอียดบทคัดย่อ


ณรงค์ วุฒิวรรณ. 2535. การทดสอบสาธิตปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นาปรังปี 2534.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบการทำฟาร์ม ครั้งที่ 9 : . ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2535 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จ.ภูเก็ต.  น.223-235.

บทคัดย่อ

         ด้วยปรากฏว่า ได้เกิดการระบาดของเพลี้ยประโดดสีน้ำตาลในพื้นที่นาปรัง 2533/2534 ต่อเนื่องกับฤดูนาปี 2533/2534 ซึ่งสาเหตุสำคัญประการหนึ่งเกิดจากการที่เกษตรกรปลูกข้าวติดต่อกัน โดยปราศจากการปลูกพืชชนิดอื่นเป็นการหมุนเวียน นำไปสู่การสะสมปริมาณของศัตรูพืชที่ไม่สามารถตัดวงจรชีวิตการระบาดได้ สถานการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลยังอยู่ในระดับที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้อีก ในช่วงฤดูนาปรังปี 2534/2535 และหากไม่ดำเนินการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดมาตรการที่สามารถจัดการกับลักษณะของสาเหตุแห่งการระบาดที่แท้จริงที่กล่าวข้างต้น กล่าวคือ การงดปลูกข้าวนาปรังบางฤดู เพื่อตัดวงจรการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลประกอบกับวิธีการอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์ย่อมจะก่อให้เกิดความเสียหายในการทำนาของเกษตรกรอีก ต่อไปอีกเป็นระยะยาว และจะแก้ไขกำจัดได้ยากขึ้นทุกปี ดังนั้น จึงเห็นควรที่จะต้องมีการกำหนดแผนที่แน่นอนชัดเจนทั้งมนระยะสั้น และระยะยาวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ดำเนินการงานช่วยเหลือและฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบภัยจากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมปริมาณการระบาดทำลายของศัตรูพืชในลักษณะถาวร การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้งนี้จะช่วยตัดวงจรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ส่วนหนึ่ง จากการศึกษาพบว่าข้าวโพดสามารถจะทำการเพาะปลูกได้ผลดีในนาข้าวพอกับการปลูกในที่ดอน โดยเพียงแต่มีการจัดการเกี่ยวกับการเตรียมดิน การใส่ปุ๋ย และการให้น้ำที่ถูกต้อง การผลิตข้าวโพดในฤดูแล้ง ถ้ามีการจัดที่ดีจะได้ข้าวโพดที่มีคุณภาพดีกว่าในฤดูฝน แนวคิดในการจัดทำแปลงทดสอบกึ่งสาธิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสมและอายุสั้น ในพื้นที่นาปรังในเขตชลประทาน พิษณุโลก และเจ้าพระยา โดยพิจารณาในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านดิน น้ำ และระบบการปลูกข้าว เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตในอนาคตต่อไป