รายละเอียดบทคัดย่อ


สุพัฒน์ วิรัตน์พงษ์ และ ชุมศรี พุ่มเล็ก. 2535. การพัฒนาการเกษตรกับเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรกร.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบการทำฟาร์ม ครั้งที่ 9 : . ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2535 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จ.ภูเก็ต.  น.259-275.

บทคัดย่อ

         เมื่อกล่าวถึงการพัฒนาการเกษตรที่มีผลต่อเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร โดยภาพรวมแล้ว ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรกรเป็นประเด็นหนึ่งที่จะสะท้อนให้เห็นการแก้ไขปัญหาในภาคเกษตร นอกจากนี้งานวิจัย และกิจกรรมพัมนาในระดับไร่นาเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะมองผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ความแตกต่างของทรัพยากรการเกษตรเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความเลื่อมล้ำฐานะทางการเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรในระดับภาค โดยเฉพาะช่องว่างรายได้ภายในภาคการเกษตรด้วยกัน การแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่มีความจำเป็นที่จะมีการจัดสรรการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นรวมทั้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกัน เมื่อกล่าวถึงวิธีการทางงบประมาณ ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาด้านการเกษตรสำหรับการแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้ว พื้นที่ควรได้รับการช่วยเหลือมากกลับได้รับการจัดสรรในสัดส่วนที่น้อยอีกทั้งยังขาดการสนับสนุนเงินทุนเพื่การผลิต ฐานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่ดังหล่าวจึงด้อยกว่าพื้นที่อื่น ๆ การเคลื่อนย้ายแรงงานไปหารายได้นอกพื้นที่จึงเป็นปรากฏการณ์ที่พบเห็นเป็นประจำและมีแนวโน้มสูงขึ้น งานวิจัยพัฒนาในระดับไร่นาหลายหลายรูปแบบได้ชี้นำการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้มีผลต่อการเพิ่มรายได้และลดการว่างงานลงได้บางส่วน แต่การที่จะให้มีความชัดเจนของรูปอบบการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งงบประมาณที่จำเป็น ดังนั้นการคุ้มครองภาคการเกษตรให้ได้รับประโยชน์ที่ไม่ด้อยกว่าภาคอุตสาหกรรมและบริการที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการลงทุนและมีสารบัญญัติคุ้มครองมากกว่า