รายละเอียดบทคัดย่อ


ชาญ ฉิมพาลี. 2535. การดำเนินงานส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียนในนาโครงการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมและพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังบางส่วนปี 2533/2534.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบการทำฟาร์ม ครั้งที่ 9 : . ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2535 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จ.ภูเก็ต.  น.353-360.

บทคัดย่อ

         กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการส่งเสริมปลุกพืชหมุนเวียนในนา ในเขตพื้นที่โครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่และพิษณุโลก รวม 18 จังหวัดซึ่งปกติมีการทำนาต่อเนื่องตลอดปี นำไปสู่การสะสมของโรคแมลงศัตรูพืชและทำให้ระบบนิเวศวิทยาเสื่อมโทรมลง ทั้งนี้ โดยการสนับสนุนเกษตรกรในด้านเมล็ดพันธุ์พืชหมุนเวียน แกละปัจจัยการผลิตที่จำเป็นอื่น ๆ จากผลการดำเนินงานในฤดูนาปรังปี 2533/2534 ปรากฏว่า มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 28,900 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกพืชหมุนเวียนในนาปรัง รวมทั้งสิ้น 202,559 ไร่ โดยแยกเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 28,174 ไร่ ถั่วเขียวผิวมัน 144,126 ไร่ ข้าวโพดหวาน 10,185 ไร่ งา 900 ไร่ พืชผักและพืชไร่อื่น ๆ 18,634 ไร่ นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรยังดำเนินในกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียนในนาให้บรรลุผลคือ การฝึกอบรมเกษตรกร 11,020 คน การจัดงานวันรณรงค์พืชหมุนเวียน การออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่และที่สำคัญคือการรับซื้อผลผลิตพืชหมุนเวียนที่เกษตรกรผลิตได้ในราคาประกันโดยบริษัทผุ้เข้าร่วมโครงการ จากการวิจัยทัศนคติของเกษตรกร ปรากฏว่าเกษตรกรยอมรับการปลูกพืชหมุนเวียนในนาเฉลี่ยร้อยละ 74 ส่วนที่ยังไม่ยอมรับเนื่องจาก(1) ระบบน้ำชลประทานยังไม่ดี(2) เกษตรกรเคยชินกับการทำนาปรัง(3) เกษตรกรเชื่อว่าการทำนาปรังมีรายได้สูงกว่าปลูกพืชอื่นอนึ่ง กรมส่งเสริมการเกษตร จะดำเนินการส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียนต่อไปในช่วงปี 2535-2539 โดยกำหนดเป้าหมายในเขตดังกล่าวเมื่อครบปี 2535 คือ 1.0 ล้านไร่