รายละเอียดบทคัดย่อ


วิโรจน์ ชลวิริยะกุล, อุดม ศรีบุญปวน, สนธยา สมถวิล และ เสริม พันธุวัฒน์. 2535. การปลูกหน่อไม้ฝรั่งแบบครบวงจร: กรณีจังหวัดชัยนาท.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบการทำฟาร์ม ครั้งที่ 9 : . ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2535 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จ.ภูเก็ต.  น.390-402.

บทคัดย่อ

         เป็นโครงการร่วมดำเนินการระหว่างภาครัฐ เอกชน และกลุ่มเกษตรกร โดยมีการประกันราคาและสนับสนุนเงินทุนผ่านธนาคาร เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาพืชอุตสาหกรรมเป็นระบบทำที่หมู่ 6 ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ปลูกพันธุ์ KR 1 และ KR 2 ในพื้นที่ 29.75 ไร่ เมื่อเดือนสิงหาคม 2533 และเก็บเกี่ยวในเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2534 โดยปฏิบัติตามคำแนะนำทางราชการและบริษัท การประเมินผลในรอบปีในด้านการผลิต เศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง 29 ราย ผลการดำเนินงานพบว่า การผลิตหลังปลูกหน่อไม้ฝรั่ง 5 เดือน ทำการเก็บผลผลิตหน่อไม้ฝรั่งรวม 7 เดือน ได้ 1,445.4 กก./ไร่ แยกเป็นหน่อไม้ฝรั่งได้มาตรฐานเกรด A , B , C ,A- , B- , C- และไม่ได้มาตรฐาน 556.9 , 273.3 , 250.4 , 156.5 , 91.9 , 78.5 และ 39.9 กก./ไร่ ตามลำดับผลทางเศรษฐกิจในรอบ 1 ปี มีการใช้แรงงาน 2,424.8 ชม./ไร่ มีการจ่ายเป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด 26,060 และ 12,745 บาท/ ไร่ ตามลำดับ มีรายได้เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด 27,594 และ 150 บาท/ไร่ ตามลำดับ ซึ่งแยกเป็นกลุ่มที่ได้ผลดีมาก ดีปานกลาง และดีน้อย 10 , 10 และ 9 ราย ซึ่งแต่ละกลุ่มคืนเงินกู้ทั้งหมดตามลำดับ ผลทางด้านสังคมเกษตรมีความพอใจต่อโครงการนี้อยู่ในเกณฑ์สูง