รายละเอียดบทคัดย่อ


สุจินต์ สิมารักษ์, สุเกสินี สุภธีระ, มันทนา สามารถ และ วิริยะ ลิมปินันท์. 2534. การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของระบบนิเวศเกษตรของหมู่บ้านหินลาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบการทำฟาร์ม ครั้งที่ 8 :สู่ระบบการเกษตรที่ยั่งยืน . ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2534 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่.  น.528-552.

บทคัดย่อ

         หมู่บ้านที่โครงการวิจัยระบบการทำฟาร์ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำวิจัยอยู่ได้รับเลือกกรณีศึกษาในครั้งนี้ รายงานนี้เป็นความพยายามเบ้องต้นที่ใจวิเคราะห์ ทั้งคุณสมบัติของระบบนิเวศเกษตรและของระบบทางสังคม ซึงได้แก่ ผลิตภาพเสถียรภาพ ถาวรภาพ การพึ่งตนเอง ความเป็นปึกแผ่น และความเสมอภาพ การวิเคราะห์ครั้งนี้ใชข้อมูลประวัติศาสตร์หมู่บ้านร่วมกับข้อมูลจากการสำรวจหาบ้านโดยให้ใช้แบบสองถาม การประเมินสภาพชนบทเร่งดวน การสังเกตโดยตรง แบบตารางการเปรียบเทียบต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจกับคุณสมบัติของระบบออกได้เป็นสี่ช่วง ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ของคุณสมบัติต่าง ๆ ของระบบนี้ค่อนข้างซับซ้อน และควรที่จะได้มีการศึกษาเพิ่มเติมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้สามารถชี้ให้เป็นแนวทางสำหรัการศึกษาต่อเพื่อนำไปใช้ในการวางนโยบาย และการวางแผนในการพัฒนามิใช่แต่เฉพาะในหมู่บ้านที่ทำมีการศึกษาครั้งนี้เท่านั้น