รายละเอียดบทคัดย่อ


 . ระบบเกษตรผสมผสาน: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 7 :ระบบเกษตรไทยใต้ร่มพระบารมี เพื่อความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน . ระหว่างวันที่ 8-10 สิงกาคม 2554 ณ โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม.  น.2-9.

บทคัดย่อ

         ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ งานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรม กิจกรรมเกษตรผสมผสาน ได้ดำเนินการศึกษาระบบเกษตรผสมผสานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ประสบผลสำเร็จจากการศึกษาในงานต่างๆ ได้แก่ งานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรมงานปรับปรุงบำรุงดิน งานปศุสัตว์ และงานประมง เผยแพร่สู่เกษตรกรที่มาศึกษาดูงาน ดำเนินการในพื้นที่ 12 ไร่ มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ผลการศึกษาพบว่า การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ เนื่องจากการดำเนินงานดังกล่าวมีการเกื้อกูลกันระหว่างพืชและสัตว์ ระบบเกษตรผสมผสานจะสามารถให้ผลผลิตทั้งในด้านมีอาหารเพียงพอต่อการบริโภค การมีรายได้อย่างต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงจากการดำเนินกิจกรรมหลัก และสามารถใช้ทรัพยากรภายในฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารได้