รายละเอียดบทคัดย่อ


 . คุณภาพและราคารับซื้อทะลายปาล์มน้ำมันตามชั้นมาตรฐาน มกษ. 5702-2552 ของเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 7 :ระบบเกษตรไทยใต้ร่มพระบารมี เพื่อความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน . ระหว่างวันที่ 8-10 สิงกาคม 2554 ณ โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม.  น.42-53.

บทคัดย่อ

         การศึกษาคุณภาพผลผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรตามมาตรฐาน มกษ. 5702-2552 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 100 ราย ณ ลานเทรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมัน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2553 ถึงเดือนธันวาคม2553พบว่ามีทะลายปาล์มน้ำมันที่ไม่มีคุณภาพเป็นจำนวน ร้อยละ 71.78 ของทะลายปาล์มน้ำมันทั้งหมด ซึ่งแบ่งเป็นทะลายปาล์มดิบร้อยละ 69.57 และทะลายปาล์มเน่า ร้อยละ 2.21และมีทะลายปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพเป็นจำนวน ร้อยละ 28.22 แบ่งเป็นทะลายสุกร้อยละ 15.24 และทะลายกึ่งสุก ร้อยละ12.98 เมื่อนำมาวิเคราะห์หาเปอร์เซ็นต์น้ำมันในทะลายปาล์มน้ำมัน พบว่า ทะลายปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพ มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันเฉลี่ย 25.5 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ทะลายปาล์มน้ำมันที่ไม่ได้คุณภาพ มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันเฉลี่ย 12.5เปอร์เซ็นต์ และจากการคำนวณเปอร์เซ็นต์น้ำมันโดยรวมของทะลายปาล์มน้ำมันทั้งหมดต่อรอบการจำหน่ายพบว่า มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันเฉลี่ย 16.14 เปอร์เซ็นต์ หรือมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่สูญเสียไป ประมาณ 9.36เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นเมื่อพิจารณาเรื่องรายได้ ที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบเฉลี่ย 31.57 บาทต่อกิโลกรัม และที่ราคาทะลายปาล์มสดเฉลี่ย 5.43 บาทต่อกิโลกรัม พบว่า เกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะสูญเสียรายได้ประมาณ2.99 บาทต่อกิโลกรัมของทะลายปาล์มสด