รายละเอียดบทคัดย่อ


 . การจำแนกพฤติกรรมการยอมรับการผลิตผักอย่างยั่งยืนของเกษตรกรโดย แนวทางการปฏิบัติการผลิตอย่างเข้มข้น.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 7 :ระบบเกษตรไทยใต้ร่มพระบารมี เพื่อความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน . ระหว่างวันที่ 8-10 สิงกาคม 2554 ณ โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม.  น.77-89.

บทคัดย่อ

         การผลิตผักอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ ผักปลอดภัย สามารถจัดลำดับความปลอดภัย ตามกรรมวิธีการผลิตโดยอิงจากการจัดการธาตุอาหาร และการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ซึ่งจากการจัดการดังกล่าวสามารถโยงไปถึงแนวทางการผลิตผักแบบยั่งยืนอีกด้วยเนื่องจากกิจกรรมและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผักในระบบอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ ผักปลอดภัย นั้นสามารถรวบรวมเป็นตัวชี้วัดให้เห็นถึงความยั่งยืนในระบบการผลิตผัก โดยพิจารณาที่ การจัดการดินและธาตุอาหาร การจัดการศัตรูพืช และการจัดการทั่วไป การศึกษานี้ได้ทำการศึกษาปัจจัยการเลือกผลิตผักที่เกี่ยวข้องกับแนวทางเกษตรยั่งยืน โดยวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มข้นของการปฏิบัติตามแนวทางเกษตรยั่งยืน โดยใช้ Count data analysis โดยวิธี Poisson กับข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรเขตภาคเหนือตอนบนผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกวิธีการผลิตผักที่มีระดับความยั่งยืนเข้มข้นขึ้น คือ การเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร การมีกรรมสิทธิในที่ดินทำกิน การจัดการตลาดแบบขายตรง การจัดการผักเมืองหนาวในระบบพืช และการได้รับการอบรมในการผลิตและใช้สารทางเลือกเพื่อบำรุงรักษาพืช