รายละเอียดบทคัดย่อ


 . การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาภาคใต้ ประเทศไทย.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 7 :ระบบเกษตรไทยใต้ร่มพระบารมี เพื่อความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน . ระหว่างวันที่ 8-10 สิงกาคม 2554 ณ โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม.  น.168-190.

บทคัดย่อ

         แหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย คือ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพและศักยภาพทางเศรษฐกิจ การบริหารจัดการในรูปแบบบูรณาการเพื่อความยั่งยืนของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาจึงมีความสำคัญ การพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้การบริหารจัดการสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนทั้งในการวางแผน การตัดสินใจ และการพัฒนางานวิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การรวบรวมข้อมูลงานวิจัยและวิเคราะห์ความต้องการ 2) การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1) ข้อมูลพื้นฐาน จากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องพื้นที่ 2) ข้อมูลงานวิจัย รวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่คาดว่ามีการศึกษาวิจัยและระบบสารสนเทศ พัฒนาโดยใช้ซอฟต์แวร์MySQL และภาษา ASP ผ่านระบบเครือข่าย ผลการรวบรวม พบว่า ข้อมูลงานวิจัย มี 1,284 ชิ้น และความต้องการงานวิจัย มี 4 ภาคส่วน (สิ่งแวดล้อม ชุมชน แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและยุทธศาสตร์จังหวัด) ผลที่ได้จากการดำเนินงาน ได้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่สามารถใช้ในการชี้ให้เห็นถึงประเด็นและทิศทางการวิจัยเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในอนาคต