รายละเอียดบทคัดย่อ


 . ระบบสารสนเทศบัญชีครัวเรือน.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 7 :ระบบเกษตรไทยใต้ร่มพระบารมี เพื่อความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน . ระหว่างวันที่ 8-10 สิงกาคม 2554 ณ โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม.  น.204-210.

บทคัดย่อ

         การวิจัยนี้เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการบริหารจัดการ และการจัดเก็บฐานข้อมูล สำหรับการพัฒนาชุมชน และเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลที่ได้มีการศึกษาในด้านข้อมูลบัญชีครัวเรือนในแต่ละชุมชนนำร่อง ในจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 25 ตำบล และจังหวัดยโสธร จำนวน 19 ตำบล โดยมุ่งเน้นการจัดเก็บและสืบค้นฐานข้อมูลบัญชีครัวเรือน เช่น ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายรับรายจ่ายในแต่ล่ะครัวเรือนการศึกษาในครั้งนี้ พัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Windows 7 โดยใช้ภาษา SQL เป็นเครื่องมือสร้างฐานข้อมูล และใช้ภาษาPHP ในการติดต่อฐานข้อมูล และออกแบบเว็บเพจ จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผู้ใช้งานระบบและผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธี Black Box Testing ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.93 จากคะแนนเต็ม 10สรุปได้ว่า ระบบมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้งานได้ในระดับดี