รายละเอียดบทคัดย่อ


 . Effects of Mungbean (Vigna radiata (L.) R. Wilczek)on growth and yield of Subsequent Crops .  ใน: รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 7 :ระบบเกษตรไทยใต้ร่มพระบารมี เพื่อความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน . ระหว่างวันที่ 8-10 สิงกาคม 2554 ณ โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม.  น.212-218.

บทคัดย่อ

         A field experiment was conducted at the Kasetsart University LopBuri CampusDevelopment Project, Tambon Phanied, Amphoe Kok Samrong, Changwat LopBuri toevaluate the potential allelopathic effects of different mungbean varieties (CN36, CN72,KPS1 and KPS2) on growth and yield of the subsequent crops (corn, sorghum and sunflower)during the period from March to November 2007. The identical experiment was repeatedbeginning from March-November 2008 in a different adjacent field. Four mungbean varietiesand three subsequent crops were arranged in split-plot design with four replications. The 4varieties of mungbean were assigned in main-plots and 3 subsequent crops were assigned insub-plot. The results showed that mungbean promoted growth and yield of corn, sorghumand sunflower. The pronounced yield increases of the succeeding crops were observed inboth years (2007 and 2008) when they were planted after mungbean KPS 2. Yields of corn,sorghum and sunflower planted after KPS2 in 2007 were 2,524, 2,833 and 2,731 kg/rai,respectively, which were 368, 468 and 246 percent as compared with control treatments.For 2008, yields of corn, sorghum and sunflower were 1,849, 2,118 and 2,051 kg/rai,respectively, which were 335, 390 and 135 percent as compared with control treatments.The increases in all yield components of the succeeding crops attributed to the increase intheir grain yields in both years.